Select Gene Species Classification Alias
CCRK Human CMGC : CDK : CCRK CDCH, CCRK, p42
CDC2 Human CMGC : CDK : CDC2 DKFZp686L20222, CDC28A, MGC111195, CDK1, p34cdc2, CDC2
CDK10 Human CMGC : CDK : CDK10 CDK10, PISSLRE
CDK11a Human CMGC : CDK : CDK11 PITSLRE, p58CLK-1, p58CDC2L1, MGC131975, Hs.169204, CDC2L3, CDK11a, CDK11-p46, PK58, p58GTA, p58, CDC2L1, CDC2L2, CLK-1, CDK11-p110, CDK11-p58
CDK11b Human CMGC : CDK : CDK11 CDK11b
CDK2 Human CMGC : CDK : CDK2 p33(CDK2, p33(CDK2), CDK2, p33CDK2, p34CDK2
CDK3 Human CMGC : CDK : CDK2 CDK3
CDK4 Human CMGC : CDK : CDK4 PSK-J3, CDK4, CMM3, MGC14458
CDK6 Human CMGC : CDK : CDK4 MGC59692, PLSTIRE, CDK6
CDK5 Human CMGC : CDK : CDK5 PSSALRE, NCLK, CDK5
CDK7 Human CMGC : CDK : CDK7 CDKN7, CDK7, CAK1, STK1, TFIIH, p39MO15
CDK19 Human CMGC : CDK : CDK8 bA346C16.3, CDC2L6, CDK19, CDK11, KIAA1028
CDK8 Human CMGC : CDK : CDK8 CDK8, K35, MGC126074, MGC126075
CDK9 Human CMGC : CDK : CDK9 CDC2L4, CDK9, PITALRE, C-2k, TAK
CHED Human CMGC : CDK : CRK7 CDC2L5, CHED, CDC2L, KIAA1791, FLJ35215
CRK7 Human CMGC : CDK : CRK7 CRKR, CrkRS, CRK7, CRKRS, KIAA0904
PCTAIRE1 Human CMGC : CDK : PCTAIRE PCTK1, PCTGAIRE, FLJ16665, PCTAIRE, PCTAIRE1
PCTAIRE2 Human CMGC : CDK : PCTAIRE PCTK2, PCTAIRE2
PCTAIRE3 Human CMGC : CDK : PCTAIRE PCTK3, PCTAIRE, PCTAIRE3
PFTAIRE1 Human CMGC : CDK : PFTAIRE PFTAIRE1, KIAA0834, PFTK1
PFTAIRE2 Human CMGC : CDK : PFTAIRE ALS2CR7, PFTAIRE2
CDKL1 Human CMGC : CDKL KKIALRE, CDKL1, p42
CDKL2 Human CMGC : CDKL KKIAMRE, P56, CDKL2
CDKL3 Human CMGC : CDKL NKIAMRE, LOC51265, CDKL3
CDKL4 Human CMGC : CDKL CDKL4
CDKL5 Human CMGC : CDKL CDKL5, STK9, ISSX
CK2a1 Human CMGC : CK2 CKII, CKII alpha, CK2a1, CK2alpha, CK2A1, CSNK2A1
CK2a2 Human CMGC : CK2 CK2a2, CK2A2, FLJ43934, CK2alpha`, CSNK2A2, CSNK2A1
CLK1 Human CMGC : CLK CLK/STY, CLK1, STY, CLK
CLK2 Human CMGC : CLK MGC61500, CLK2, hCLK2, clk2
CLK3 Human CMGC : CLK CLK3, FLJ22858
CLK4 Human CMGC : CLK DKFZp686A20267, CLK4
DYRK1A Human CMGC : DYRK : DYRK1 MNBH, DYRK, DYRK1, HP86, DYRK1A, MNB
DYRK1B Human CMGC : DYRK : DYRK1 DYRK1B, MIRK
DYRK2 Human CMGC : DYRK : DYRK2 DYRK2
DYRK3 Human CMGC : DYRK : DYRK2 REDK, DYRK3, DYRK5, RED
DYRK4 Human CMGC : DYRK : DYRK2 DYRK4
HIPK1 Human CMGC : DYRK : HIPK MGC33548, MGC33446, KIAA0630, MGC26642, HIPK1, Nbak2, Myak
HIPK2 Human CMGC : DYRK : HIPK HIPK2, PRO0593
HIPK3 Human CMGC : DYRK : HIPK HIPK3, FIST3, YAK1, PKY, DYRK6
HIPK4 Human CMGC : DYRK : HIPK FLJ32818, HIPK4
PRP4 Human CMGC : DYRK : PRP4 dJ1013A10.1, PRPF4B, PRP4K, PRP4H, PRP4, KIAA0536, PR4H
GSK3A Human CMGC : GSK DKFZp686D0638, Hs.118890, GSK3A
GSK3B Human CMGC : GSK GSK3B
Erk1 Human CMGC : MAPK : ERK1 Erk1, P44MAPK, HUMKER1A, ERK1, PRKM3, P44ERK1, MAPK3, MGC20180, HS44KDAP, p44, ERK-1
Erk2 Human CMGC : MAPK : ERK1 Erk2, P41MAPK, PRKM2, PRKM1, ERK2, MAPK2, p38, MAPK1, ERK, P42MAPK, p41mapk, ERT1, p41, p40
Erk3 Human CMGC : MAPK : ERK3 DKFZp686F03189, Erk3, p97MAPK, HsT17250, PRKM6, ERK3, MAPK6, P97MAPK
Erk4 Human CMGC : MAPK : ERK3 ERK3, Erk4, ERK3-RELATED, PRKM4, MAPK4, p63mapk, p63MAPK
Erk5 Human CMGC : MAPK : ERK5 ERK4, Erk5, BMK1, PRKM7, MAPK7, ERK5
Erk7 Human CMGC : MAPK : ERK7 ERK8, MAPK15, ERK7, Erk7
JNK1 Human CMGC : MAPK : JNK PRKM8, JNK1, SAPK, JNK21B1_2, JNK21B1/2, JNK1A2, JNK, MAPK8, SAPK1
JNK2 Human CMGC : MAPK : JNK JNK2BETA, PRKM9, p54aSAPK, JNK2, JNK2ALPHA, JNK2A, JNK2B, JNK-55, MAPK9
JNK3 Human CMGC : MAPK : JNK SAPKbeta, JNK3A, p54bSAPK, JNK3, JNK3A2, FLJ33785, MGC50974, p493F12, P493F12, FLJ12099, MAPK10, P54BSAPK, PRKM10
NLK Human CMGC : MAPK : nmo DKFZp761G1211, NLK, LOC51701, FLJ21033
p38a Human CMGC : MAPK : p38 MAPK14, Exip, SAPK2a, CSBP1, Mxi2, CSBP2, P38, p38a, p38, PRKM14, EXIP, SAPK2A, RK, p38alpha, CSPB1, MXI2, PRKM15, p38ALPHA
p38b Human CMGC : MAPK : p38 p38Beta, P38B, p38-2, P38-2, p38-BETA, P38BETA2, MAPK11, p38b, P38BETA, PRKM11, SAPK2, SAPK2B
p38d Human CMGC : MAPK : p38 PRKM13, p38d, P38DELTA, MGC99536, MAPK13, SAPK4, p38delta
p38g Human CMGC : MAPK : p38 P38GAMMA, ERK3, ERK6, p38g, MAPK12, PRKM12, SAPK-3, p38_gamma, SAPK3
ICK Human CMGC : RCK : MAK ICK, KIAA0936, MGC43611, MGC131603, ROCK1, P160ROCK
MAK Human CMGC : RCK : MAK MAK, dJ417M14.2
MOK Human CMGC : RCK : MOK MOK, RAGE1, RAGE
MSSK1 Human CMGC : SRPK MGC102944, STK23, SRPK3, MSSK1
SRPK1 Human CMGC : SRPK SFRSK1, SRPK1
SRPK2 Human CMGC : SRPK SFRSK2, FLJ36101, SRPK2
CDC7 Human Other : CDC7 huCDC7, CDC7L1, MGC126238, MGC126237, Hsk1, MGC117361, HsCDC7, CDC7
Haspin Human Other : Haspin GSG2, Haspin
IRE1 Human Other : IRE IRE1, MGC163279, IRE1P, MGC163277, FLJ30999, ERN1
IRE2 Human Other : IRE IRE2, ERN2, IRE1b
KIS Human Other : KIS KIS, Kist, UHMK1
GAK Human Other : NAK : GAK FLJ40395, MGC99654, GAK
SgK110 Human Other : NKF1 SgK110, LOC646643
PINK1 Human Other : NKF2 PINK1, PARK6, BRPK, FLJ27236
CLIK1 Human Other : NKF4 STK35, CLIK1
CLIK1L Human Other : NKF4 RP11-96L14.4, CLIK1L, PDIK1L
GCN2 Human Other : PEK : GCN2 GCN2, KIAA1338, EIF2AK4
SgK071 Human Other : SgK071 RP11-244N20.8, C9orf96, SgK071, MGC43306
Slob Human Other : Slob PXK, MONaKA, FLJ20335, Slob
TBCK Human Other : TBCK MGC16169, TBCK, HSPC302
TLK2 Human Other : TLK Hs.57553, MGC44450, PKU-ALPHA, TLK2
TTK Human Other : TTK TTK, MPS1L1, PYT, ESK, FLJ38280
PIK3R4 Human Other : VPS15 MGC102700, VPS15, PIK3R4, p150, P150
MYT1 Human Other : WEE : Myt1 DKFZp547K1610, FLJ20093, PKMYT1, MYT1
CCRK Mouse CMGC : CDK : CCRK CCRK, 4932702G04Rik
CDC2 Mouse CMGC : CDK : CDC2 CDC2, Cdc2a
CDK10 Mouse CMGC : CDK : CDK10 CDK10, Cdk10
CDK11 Mouse CMGC : CDK : CDK11 CDK11, Cdc2l1
CDK2 Mouse CMGC : CDK : CDK2 CDK2, Cdk2
CDK4 Mouse CMGC : CDK : CDK4 Cdk4, CDK4
CDK6 Mouse CMGC : CDK : CDK4 Cdk6, CDK6
CDK5 Mouse CMGC : CDK : CDK5 CDK5, Cdk5
CDK7 Mouse CMGC : CDK : CDK7 Cdk7, CDK7
CDK19 Mouse CMGC : CDK : CDK8 CDK19, 4930520K10Rik
CDK8 Mouse CMGC : CDK : CDK8 CDK8, Cdk8
CDK9 Mouse CMGC : CDK : CDK9 CDK9, Cdk9
CHED Mouse CMGC : CDK : CRK7 Cdc2l5, CHED
CRK7 Mouse CMGC : CDK : CRK7 CRK7, D11Ertd752e
PCTAIRE1 Mouse CMGC : CDK : PCTAIRE Pctk1, PCTAIRE1
PCTAIRE2 Mouse CMGC : CDK : PCTAIRE Pctk2, PCTAIRE2
PCTAIRE3 Mouse CMGC : CDK : PCTAIRE Pctk3, PCTAIRE3
PFTAIRE1 Mouse CMGC : CDK : PFTAIRE PFTAIRE1, Pftk1
PFTAIRE2 Mouse CMGC : CDK : PFTAIRE PFTAIRE2
CDKL1 Mouse CMGC : CDKL Cdkl1, CDKL1
CDKL2 Mouse CMGC : CDKL Cdkl2, CDKL2
CDKL3 Mouse CMGC : CDKL Cdkl3, CDKL3
CDKL4 Mouse CMGC : CDKL CDKL4, AU067824
CDKL5 Mouse CMGC : CDKL CDKL5, BC038161
CK2a1 Mouse CMGC : CK2 CK2a1, Csnk2a1
CK2a2 Mouse CMGC : CK2 CK2a2, Csnk2a2
CLK1 Mouse CMGC : CLK CLK1, Clk
CLK2 Mouse CMGC : CLK CLK2, Clk2
CLK3 Mouse CMGC : CLK CLK3
CLK4 Mouse CMGC : CLK Clk4, CLK4
DYRK1A Mouse CMGC : DYRK : DYRK1 DYRK1A, Dyrk1a
DYRK1B Mouse CMGC : DYRK : DYRK1 DYRK1B, Dyrk1b
DYRK2 Mouse CMGC : DYRK : DYRK2 4932442E05Rik, DYRK2
DYRK3 Mouse CMGC : DYRK : DYRK2 DYRK3
DYRK4 Mouse CMGC : DYRK : DYRK2 DYRK4, AW049118
HIPK1 Mouse CMGC : DYRK : HIPK HIPK1, Hipk1
HIPK2 Mouse CMGC : DYRK : HIPK HIPK2, Hipk2
HIPK3 Mouse CMGC : DYRK : HIPK HIPK3, Hipk3
HIPK4 Mouse CMGC : DYRK : HIPK HIPK4
PRP4 Mouse CMGC : DYRK : PRP4 PRP4, Prpf4b
GSK3A Mouse CMGC : GSK GSK3A
GSK3B Mouse CMGC : GSK Gsk3b, GSK3B
ERK1 Mouse CMGC : MAPK : ERK1 ERK1, Mapk3
ERK2 Mouse CMGC : MAPK : ERK1 ERK2, Mapk1
ERK3 Mouse CMGC : MAPK : ERK3 ERK3, Mapk6
ERK4 Mouse CMGC : MAPK : ERK3 ERK4, Mapk4
ERK5 Mouse CMGC : MAPK : ERK5 ERK5, Mapk7
ERK7 Mouse CMGC : MAPK : ERK7 ERK7
JNK1 Mouse CMGC : MAPK : JNK Mapk8, JNK1
JNK2 Mouse CMGC : MAPK : JNK Mapk9, JNK2
JNK3 Mouse CMGC : MAPK : JNK Mapk10, JNK3
NLK Mouse CMGC : MAPK : nmo NLK, Nlk
p38a Mouse CMGC : MAPK : p38 Mapk14, p38a
p38b Mouse CMGC : MAPK : p38 p38b, Mapk11
p38d Mouse CMGC : MAPK : p38 p38d, Mapk13
p38g Mouse CMGC : MAPK : p38 p38g, Mapk12
ICK Mouse CMGC : RCK : MAK ICK, Ick
MAK Mouse CMGC : RCK : MAK MAK, Mak
MOK Mouse CMGC : RCK : MOK MOK, Rage
MSSK1 Mouse CMGC : SRPK Stk23, MSSK1
SRPK1 Mouse CMGC : SRPK Srpk1, SRPK1
SRPK2 Mouse CMGC : SRPK Srpk2, SRPK2
CDC7 Mouse Other : CDC7 Cdc7l1, CDC7
Haspin Mouse Other : Haspin Gsg2, Haspin
IRE1 Mouse Other : IRE Ern1, IRE1
IRE2 Mouse Other : IRE IRE2, Ern2
KIS Mouse Other : KIS KIS, Kist
GAK Mouse Other : NAK : GAK Gak, GAK
SgK110 Mouse Other : NKF1 SgK110
PINK1 Mouse Other : NKF2 PINK1, 1190006F07Rik
CLIK1 Mouse Other : NKF4 1700054C12Rik, CLIK1
CLIK1L Mouse Other : NKF4 CLIK1L
RNAseL Mouse Other : Other-Unique RNAseL, Rnasel
Slob Mouse Other : Slob D14Ertd813e, Slob
TBCK Mouse Other : TBCK TBCK, A630047E20Rik
TLK2 Mouse Other : TLK Tlk2, TLK2
TTK Mouse Other : TTK TTK, Ttk
PIK3R4 Mouse Other : VPS15 Pik3r4, PIK3R4
MYT1 Mouse Other : WEE : Myt1 Pkmyt1-pending, MYT1
Ccrk Sea Urchin CMGC : CDK : CCRK Spk136, Ccrk, SPU_004789
CDC2 Sea Urchin CMGC : CDK : CDC2 SPU_002210, CDC2, Spk135, SpCDK1
CDK10 Sea Urchin CMGC : CDK : CDK10 Spk137, CDK10, SPU_026319
CDK2 Sea Urchin CMGC : CDK : CDK2 CDK2, Spk126, SPU_007655
CDK4 Sea Urchin CMGC : CDK : CDK4 SPU_000151, CDK4, Spk131
CDK5 Sea Urchin CMGC : CDK : CDK5 SPU_017705, CDK5, Spk130
CDK7 Sea Urchin CMGC : CDK : CDK7 Spk134, SPU_027370, CDK7
CDK8 Sea Urchin CMGC : CDK : CDK8 CDK8, Spk133, SPU_001690
CDK9 Sea Urchin CMGC : CDK : CDK9 CDK9, Spk129, SPU_012674
CRK7 Sea Urchin CMGC : CDK : CRK7 SPU_028236, Spk127, CRK7, SpCDC2L5
Pctaire Sea Urchin CMGC : CDK : PCTAIRE SPU_016385, Pctaire, Spk121
Pftaire Sea Urchin CMGC : CDK : PFTAIRE Pftaire, Spk120, SPU_003654
PITSLRE Sea Urchin CMGC : CDK : PITSLRE PITSLRE, SPU_016748, Spk122
CDKL1 Sea Urchin CMGC : CDKL Spk132, SPU_010799, CDKL1
CDKL2 Sea Urchin CMGC : CDKL SPU_000563, Spk123, CDKL2
CDKL5 Sea Urchin CMGC : CDKL CDKL5, Spk124, SPU_016561
CK2a Sea Urchin CMGC : CK2 CK2a, SPU_012605, Spk158
CLK Sea Urchin CMGC : CLK SPU_004639, Spk138, CLK
DYRK1 Sea Urchin CMGC : DYRK : DYRK1 DYRK1, Spk140, SPU_019900
DYRK2 Sea Urchin CMGC : DYRK : DYRK2 Spk141, DYRK2, SPU_026899
DYRK4 Sea Urchin CMGC : DYRK : DYRK2 SPU_022035, DYRK4, Spk139
HIPKa Sea Urchin CMGC : DYRK : HIPK Spk341, SPU_030163, HIPKa
HIPKb Sea Urchin CMGC : DYRK : HIPK HIPKb, SPU_004962, Spk342
PRP4 Sea Urchin CMGC : DYRK : PRP4 Spk155, PRP4, SPU_000244
GSK3 Sea Urchin CMGC : GSK Spk142, SPU_009263, GSK3
ERK1 Sea Urchin CMGC : MAPK : ERK1 ERK1, Spk343, SPU_019715, SpERK
ERK3 Sea Urchin CMGC : MAPK : ERK3 Spk143, SPU_002614, ERK3
ERK5 Sea Urchin CMGC : MAPK : ERK5 SPU_025159, ERK5, Spk146
ERK7 Sea Urchin CMGC : MAPK : ERK7 SPU_006869, Spk145, ERK7
JNK Sea Urchin CMGC : MAPK : JNK JNK, SPU_028478, Spk144
NLK Sea Urchin CMGC : MAPK : nmo NLK, SPU_010846, Spk149
p38 Sea Urchin CMGC : MAPK : p38 SPU_010118, SPU_011286, p38, Spk147
MAK Sea Urchin CMGC : RCK : MAK SPU_025893, MAK, Spk151
MOK Sea Urchin CMGC : RCK : MOK MOK, SPU_023957, Spk150
SRPK Sea Urchin CMGC : SRPK SPU_002645, SRPK, Spk152
Cdc7 Sea Urchin Other : CDC7 Spk157, SPU_000046, Cdc7
Haspin Sea Urchin Other : Haspin Spk160, Haspin, SPU_008024
KIS Sea Urchin Other : KIS KIS, Spk206, SPU_027616
MOS2 Sea Urchin Other : MOS SpMOSb, SPU_030242, Spk344, MOS2
Spk384 Sea Urchin Other : Other-Unique Spk384, SPU_020864
Sgk071b Sea Urchin Other : SgK071 Spk204, SPU_023136, Sgk071b
TLK Sea Urchin Other : TLK TLK, Spk194, SPU_022809
TTK Sea Urchin Other : TTK TTK, SPU_010530, Spk197
VPS15 Sea Urchin Other : VPS15 VPS15, Spk359, SPU_017786
ACTR2 Sea Urchin TKL : STKR : STKR2 Spk325, SPU_000814, ACTR2, SpActivinR
TKL6 Sea Urchin TKL : TKL-Sp1 TKL6, SpTKL1d, SPU_016455, Spk311
TKL7 Sea Urchin TKL : TKL-Sp1 TKL7, Spk361, SPU_002076
CG6800 Fruit Fly CMGC : CDK : CCRK CG6800, CDK7-like, SFO165, AC014407
cdc2 Fruit Fly CMGC : CDK : CDC2 CDCDm, DmCdk1, cdc2Dm, CDK1/CDC2, CDC2, Cdc2 kinase, Cdk1, CG5363, l(2)31Eh, CDK1, Dm cdc2, group 4, Dmcdc2, cdc, DmCdc2, cdc2, SFO103, cdk1, Cdc2, Dcdc2
cdc2rk Fruit Fly CMGC : CDK : CDK10 SFO012, CG1362, cdc2rk, Dcdrk
cdc2c Fruit Fly CMGC : CDK : CDK2 CDK2/CDC2c, DmCdk2, CDC2c, S(Sev-CycE)3A, CG10498, Cdc2c, Dcdc2c, Cdk2, CDK2, SFO163, Dmcdc2c, DmCdc2, cdk2, cdc2c
Cdk4 Fruit Fly CMGC : CDK : CDK4 l(2)k06503, Cdk4/6: Cyclin-dependent kinase, Protein kinase-like 53C, Cdk4/6: Cyclin-dependent kinase 4/6, DmCdk4, CDK4, CDK4/6, Cdk4/6, Cyclin-dependent kinase 4/6, l(2)05428, Cdk4, cdk4/6, cdk4, l(2)s4639, CG5072, Pk?7, 8-6, Pk53C, SFO027
Cdk5 Fruit Fly CMGC : CDK : CDK5 CG8203, Cdk5, DmCdk5, SFO023, CDK5, cdk5
Cdk7 Fruit Fly CMGC : CDK : CDK7 DmCdk7, Dmcdk7, DmMO15, CDK7, SFO121, CG3319, cdk7, DmCDK7, p40[MO15], Cdk7
Cdk8 Fruit Fly CMGC : CDK : CDK8 SFO181, CG10572, DmCdk8, Cyclin-dependent kinase 8, CDK8, p58, dTRAP56, Cdk8
Cdk9 Fruit Fly CMGC : CDK : CDK9 SFO063, PTefb, P-TEFb, CG5179, P-TEF, CDK9, small subunit, positive transcription elongation factor b, p43 PITALRE, positive transcription elongatio, cdk9, Cdk9, Positive transcription elongation factor b, Positive transcription elongatio
CG7597 Fruit Fly CMGC : CDK : CRK7 AC017581, SFO200, CG7597
Eip63E Fruit Fly CMGC : CDK : PFTAIRE CG10579, L63, Eip63E, SFO083, PFTAIRE, Pftaire
Pitslre Fruit Fly CMGC : CDK : PITSLRE Gta, Pitslre, Galactosyltransferase-associated, Galactosyltransferase-associated kinase-like, PITSLRE, Gat: Gat-like, CG4268, SFO197, Gat-like, group 3
CG7236 Fruit Fly CMGC : CDKL KKIALRE, AC018104, CG7236, SFO090
CkIIalpha Fruit Fly CMGC : CK2 CkII, CKII, CG17520, SFO001, CKIIa, CK-2, CK2, CK2 alpha, Casein kinase II, NAP1-kinase, CkIIalpha, Cask-II-a, DmCKIIalpha, CK II, CK-II alpha, CKIIalpha
Doa Fruit Fly CMGC : CLK doa, DOA/CLK2, Msu, Doa, l(3)01705, SFO208, CG1658, Mosaic suppressor
mnb Fruit Fly CMGC : DYRK : DYRK1 min, ME-IV, CG7826, Dyrk1, SFO144, mnb, Mnb, Minibrain
Dyrk3 Fruit Fly CMGC : DYRK : DYRK2 SFO225, Dyrk3, unknown-telomeric-protein-gene
smi35A Fruit Fly CMGC : DYRK : DYRK2 SFO108, DYRK, BG:DS01523.3, Dyrk2, DYRK2, smi35A, smell impaired 35A, Dual specificity tyrosine phosph, Dual specificity tyrosine phosphorylation-regulated kinase, CG4551
CG17090 Fruit Fly CMGC : DYRK : HIPK SFO081, CG17090, HIPK
CG7028 Fruit Fly CMGC : DYRK : PRP4 PRP4, CG7028
Pk34A Fruit Fly CMGC : GSK PDK1, CG5182, Pk34A, GSK3a, SFO106
gskt Fruit Fly CMGC : GSK gskt, SFO216
sgg Fruit Fly CMGC : GSK zeste white 3, sgg/zw3, EG:BACR7C10.8, ZW-3, zeste-white3, l(1)zw3, DMSGG3, Zeste white-3, sgg46, Zw3, sgg, zw3/sgg, Zw-3, GSK3beta, EG:155E2.3, CG2621, Zw3[sgg], zeste-white 3, zw3(sgg), Zw3-sh, zw3, GSK3, zeste white-3, GSK-3, zw-3, sgg10, SGG/GSK3b, l(1)3Ba, sgg39, zw[3], sgg-zw3, zest-white 3, SFO060, shaggy-zeste white 3, zw3[sgg], Zw3 kinase, Sgg, Zw3/GSK3, ZW3, DMZ3K25Z, Zeste-white 3
rl Fruit Fly CMGC : MAPK : ERK1 Sevenmaker, Mapk, CT39192, ERKA, DERK, Extracellular-signal-related kin, ErkA: Extracellular-regulated ki, DmMAPK, ERK, Erk1, SFO224, dpMAPK, mapk, l(2)41Ac, MAP kinase, dpERK, D-ERK, CG12559, ERKa, MAP-kinase, rl, CT34260, EY2-2, rll, DmERK-A, DmERKA, E(sina)7, Sem: Sevenmaker, DERK-A, Su(Raf)2B, ErkA: Extracellular-regulated kinase A, Erk, GroupII, Extracellular-regulated kinase A, l(2R)EMS45-39, SR2-1, MAPK, Extracellular-signal-related kinase A, sevenmaker, Enhancer of seven in absentia 7, ERK-A, EK2-1, Sem, Dsor2, Erk/Map kinase, rl/MAPK
CG2309 Fruit Fly CMGC : MAPK : ERK7 CG2309, SFO139, ERK7
bsk Fruit Fly CMGC : MAPK : JNK D-junk, Junk, DJNK, SAPKa, DJNK/bsk, D-JNK, Jun N-terminal kinase, bsk, JNK, JNK/SAPK, dJNK, CG5680, SFO101
nmo Fruit Fly CMGC : MAPK : nmo NEMO, CG7892, Nemo, clone 2.43, SFO180, adirondack, anon-EST:Liang-2.43, nmo, Nlk, adk, NEMO/NLK
Mpk2 Fruit Fly CMGC : MAPK : p38 dMPK2, Erk2, DmMPK2, p38a, DMPK2, p38a MAP kinase, Dp38, stress-activated kinase P38, SFO169, group 2, p38, D-P38a, p38A, CG5475, D-MPK2, Mpk2, Erk-kinase-like, D-p38a
P38c Fruit Fly CMGC : MAPK : p38 SFO170, P38c
p38b Fruit Fly CMGC : MAPK : p38 186F5S, ESTS:186F5S, D-p38b, CG7393, p38, stress-activated p38b MAP kinase, anon-sts23, BG:DS00797.3, p38b, p38 MAPK, Mpk34C, SFO107, p38B
CG4588 Fruit Fly CMGC : RCK : MAK CG4588, MAK, SFO099
CG11489 Fruit Fly CMGC : SRPK CG11489, SRPK1, CG9085, CK01209
CG8565 Fruit Fly CMGC : SRPK SFO140, CG8565, SPRK2
SRPK Fruit Fly CMGC : SRPK CG8174, SFO022, dSRPK1, SRPK, dSRPK
CG14030 Fruit Fly Other : BUB SFO089, CG14030, BUB1-like
CG10673 Fruit Fly Other : Bud32 CG10673, SFO177
CG5790 Fruit Fly Other : CDC7 CDC 7-related, SFO112, CG5790
CG8655 Fruit Fly Other : CDC7 CDC 7-related, SFO123, CT25072, CG8655
Haspin Fruit Fly Other : Haspin Haspin, SFO005
CG11221 Fruit Fly Other : NKF1 SFO093, CG11221, PKN
CG4523 Fruit Fly Other : NKF2 CG4523, SFO124
CG8726 Fruit Fly Other : Slob SFO008, CG8726
tlk Fruit Fly Other : TLK tlk, CG2829
CG7643 Fruit Fly Other : TTK CG7643, TKK, SFO150
CG9746 Fruit Fly Other : VPS15 CG9746, SFO036
C49C8.1 Nematode worm CK1 : TTBKL aSWK089, C49C8.1, CE08836
Y71F9AL.2 Nematode worm CK1 : TTBKL Y71F9AL.2, aSWK083, CE25557
Y73B6A.2 Nematode worm CK1 : TTBKL Y73B6A.2, aSWK090, CE24636
F25F2.1 Nematode worm CK1 : Worm10 F25F2.1, CE17702, aSWK118
F26A1.3 Nematode worm CK1 : Worm10 aSWK117, F26A1.312953-13396+, F26A1.3, CE02684
T01H10.4 Nematode worm CK1 : Worm7 T01H10.4, aSWK150, CE18917
ZC373.3 Nematode worm CK1 : Worm7 aSWK151, ZC373.3, CE02376
F22F1.2 Nematode worm CK1 : Worm8 aSWK153, F22F1.2, CE04444
F39F10.2 Nematode worm CK1 : Worm8 CE07204, aSWK155, F39F10.2
K03E5.3 Nematode worm CMGC : CDK : CDC2 aSWK160, CE18009, K03E5.3
cdk-1 Nematode worm CMGC : CDK : CDC2 aSWK159, CC2_CAEEL, T05G5.3, CE00315, cdk-1, ncc-1
H01G02.2 Nematode worm CMGC : CDK : CDK-Unclassified CE11556, aSWK158, H01G02.2
cdk-4 Nematode worm CMGC : CDK : CDK4 CE28918, cdk-4, F18H3.5b, F18H3.5a, F18H3.5B, aSWK161
cdk-5 Nematode worm CMGC : CDK : CDK5 aSWK162, cdk-5, CE21213, T27E9.3
cdk-7 Nematode worm CMGC : CDK : CDK7 cdk-7, Y39G10.con155, Y39G10AL.3, CE30320, aSWK163
F39H11.3 Nematode worm CMGC : CDK : CDK8 F39H11.3, aSWK164, CE17815
H25P06.2 Nematode worm CMGC : CDK : CDK9 CE23826, H25P06.2a, H25P06.2b, H25P06.2, aSWK165
B0285.1 Nematode worm CMGC : CDK : CRK7 aSWK166, B0285.1, CE31401, CDK2_CAEEL
ZC123.4 Nematode worm CMGC : CDK : PCTAIRE aSWK170, ZC123.4, CE31394
pct-1 Nematode worm CMGC : CDK : PFTAIRE pct-1, C07G1.3, CE06779, C07G1.3a, aSWK169, C07G1.3A
B0495.2 Nematode worm CMGC : CDK : PITSLRE aSWK168, B0495.2, CE01761, YP62_CAEEL
ZC504.3 Nematode worm CMGC : CDK : PITSLRE ZC504.3, CE03811, aSWK167
Y42A5A.4 Nematode worm CMGC : CDKL aSWK171, CE20258, Y42A5A.4
kin-3 Nematode worm CMGC : CK2 KC2A_CAEEL, kin-3, CE17321, aSWK212, B0205.7
C16A11.3 Nematode worm CMGC : CLK C16A11.3 or Y73B3A.16, C16A11.3, CE19353, aSWK172
E02H4.3 Nematode worm CMGC : CLK E02H4.3, aSWK174, E02H4.3a, CE31462
Y111B2A.1 Nematode worm CMGC : CLK CE26621, Y111B2A.b, aSWK173, Y111B2A.1
F52B5.2 Nematode worm CMGC : CMGC-Unique aSWK204, CE24993, F52B5.2
mbk-1 Nematode worm CMGC : DYRK : DYRK1 aSWK179, CE06352, T04C10.1, mbk-1
C36B7.1 Nematode worm CMGC : DYRK : DYRK2 C36B7.1, aSWK177, CE04172
C36B7.2 Nematode worm CMGC : DYRK : DYRK2 CE04173, C36B7.2, aSWK176
mbk-2 Nematode worm CMGC : DYRK : DYRK2 aSWK175, CE19878, F49E11.1b, mbk-2, F49E11.1
hpk-1 Nematode worm CMGC : DYRK : HIPK hpk-1, CE04430, F20B6.8, aSWK178, F20B6.8a
F22D6.5 Nematode worm CMGC : DYRK : PRP4 F22D6.5, aSWK180, CE05686
C36B1.10 Nematode worm CMGC : GSK C36B1.10, aSWK186, CE05377
C44H4.6 Nematode worm CMGC : GSK C44H4.6, CE08727, aSWK184
F21F3.2 Nematode worm CMGC : GSK CE09532, F21F3.2, aSWK189
R03D7.5 Nematode worm CMGC : GSK R03D7.5, CE01612, YRL5_CAEEL, aSWK181
Y106G6D.4 Nematode worm CMGC : GSK Y106G6D.4, CE19302, aSWK182
Y106G6E.1 Nematode worm CMGC : GSK CE20405, aSWK185, Y106G6E.1
Y18D10A.5 Nematode worm CMGC : GSK Y18D10A.f, CE21401, Y18D10A.5, aSWK183
mpk-1 Nematode worm CMGC : MAPK : ERK1 mpk-1, F43C1.2, F43C1.2A, F43C1.2a, sur-1, aSWK192, CE01583
C05D10.2 Nematode worm CMGC : MAPK : ERK7 CE29020, C05D10.2, aSWK191, C05D10.2a
C49C3.10 Nematode worm CMGC : MAPK : JNK C49C3.10, C49C3.10A, CE19749, C49C3.10a, aSWK197, C49C3.10HRDcorrected
T07A9.3 Nematode worm CMGC : MAPK : JNK aSWK194, CE29466, T07A9.3
Y51B9A.9 Nematode worm CMGC : MAPK : JNK aSWK195, Y51B9A.9x=qmpd..epid, Y51B9A.9, CE19219
ZC416.4 Nematode worm CMGC : MAPK : JNK aSWK196, CE17305, ZC416.4
jnk-1 Nematode worm CMGC : MAPK : JNK jnk-1, CE27574, B0478.1, aSWK193, B0478.1a
C04G6.1 Nematode worm CMGC : MAPK : MAPK-Unclassified aSWK203, C04G6.1, CE31290
F09C12.2 Nematode worm CMGC : MAPK : MAPK-Unclassified CE02602, aSWK202, F09C12.2
W06B3.2 Nematode worm CMGC : MAPK : MAPK-Unclassified W06B3.2a, CE31629, aSWK190, W06B3.2
lit-1 Nematode worm CMGC : MAPK : nmo lit-1, CE29476, aSWK198, W06F12.1a
pmk-1 Nematode worm CMGC : MAPK : p38 CE06686, B0218.3, aSWK200, pmk-1
pmk-2 Nematode worm CMGC : MAPK : p38 F42G8.3a, F42G8.3, pmk-2, aSWK201, CE31695
pmk-3 Nematode worm CMGC : MAPK : p38 F42G8.4, CE29318, pmk-3, aSWK199
M04C9.5 Nematode worm CMGC : RCK : MAK aSWK205, CE12408, M04C9.5
spk-1 Nematode worm CMGC : SRPK spk-1, aSWK206, B0464.5a, srk-1, B0464.5, CE02949, B0464.5x=(kmaqe..adlgn), B0464.5A
R06C7.8 Nematode worm Other : BUB CE06251, aSWK209, R06C7.8
C34G6.5 Nematode worm Other : CDC7 C34G6.5, CE26909, aSWK187
C01H6.9 Nematode worm Other : Haspin C01H6.9, CE07824, aSWK220
ire-1 Nematode worm Other : IRE ire-1, C41C4.4, CE01519, aSWK225
D2045.7 Nematode worm Other : Other-Unique CE03103, aSWK248, D2045.7
K11H12.9 Nematode worm Other : Other-Unique K11H12.9, aSWK252, CE30095
Y106G6A.1 Nematode worm Other : Other-Unique CE19294, aSWK247, Y106G6A.1
pek-1 Nematode worm Other : PEK : PEK aSWK237, CE18695, F46C3.1x=(qeked..cayly), F46C3.1, pek-1
W07G4.3 Nematode worm Other : SCY1 CE14688, aSWK241, W07G4.3
C33F10.2 Nematode worm Other : TBCK aSWK243, CE02529, C33F10.2
C07A9.3 Nematode worm Other : TLK C07A9.3, CE23524, aSWK244
T07F12.4 Nematode worm Other : ULK : ULK T07F12.4, CE28650, aSWK246
ZK930.1 Nematode worm Other : VPS15 ZK930.1, CE06671, aSWK257
C28A5.6 Nematode worm Other : Worm4 aSWK269, C28A5.6, CE00673
AqueK069 A.queenslandica CAMK : CAMKL : QIK AqueK069
AqueK093 A.queenslandica CMGC : CDK : CCRK AqueK093
AqueK094 A.queenslandica CMGC : CDK : CDC2 AqueK094
AqueK095 A.queenslandica CMGC : CDK : CDK10 AqueK095
AqueK096 A.queenslandica CMGC : CDK : CDK2 AqueK096
AqueK097 A.queenslandica CMGC : CDK : CDK5 AqueK097
AqueK098 A.queenslandica CMGC : CDK : CDK7 AqueK098
AqueK099 A.queenslandica CMGC : CDK : CDK8 AqueK099
AqueK100 A.queenslandica CMGC : CDK : CDK9 AqueK100
AqueK101 A.queenslandica CMGC : CDK : CDK9 AqueK101
AqueK102 A.queenslandica CMGC : CDK : CRK7 AqueK102
AqueK103 A.queenslandica CMGC : CDK : PCTAIRE AqueK103
AqueK104 A.queenslandica CMGC : CDK : PFTAIRE AqueK104
AqueK105 A.queenslandica CMGC : CDK : PITSLRE AqueK105
AqueK106 A.queenslandica CMGC : CDKL AqueK106
AqueK107 A.queenslandica CMGC : CDKL AqueK107
AqueK108 A.queenslandica CMGC : CK2 AqueK108
AqueK109 A.queenslandica CMGC : CLK AqueK109
AqueK110 A.queenslandica CMGC : DYRK : DYRK1 AqueK110
AqueK111 A.queenslandica CMGC : DYRK : DYRK1 AqueK111
AqueK112 A.queenslandica CMGC : DYRK : DYRK2 AqueK112
AqueK113 A.queenslandica CMGC : DYRK : DYRK2 AqueK113
AqueK114 A.queenslandica CMGC : DYRK : HIPK AqueK114
AqueK115 A.queenslandica CMGC : DYRK : PRP4 AqueK115
AqueK116 A.queenslandica CMGC : DYRK : PRP4 AqueK116
AqueK117 A.queenslandica CMGC : GSK AqueK117
AqueK118 A.queenslandica CMGC : MAPK : ERK1 AqueK118
AqueK119 A.queenslandica CMGC : MAPK : ERK1 AqueK119
AqueK120 A.queenslandica CMGC : MAPK : ERK1 AqueK120
AqueK121 A.queenslandica CMGC : MAPK : ERK5 AqueK121
AqueK122 A.queenslandica CMGC : MAPK : ERK7 AqueK122
AqueK123 A.queenslandica CMGC : MAPK : ERK7 AqueK123
AqueK124 A.queenslandica CMGC : MAPK : ERK7 AqueK124
AqueK125 A.queenslandica CMGC : MAPK : ERK7 AqueK125
AqueK126 A.queenslandica CMGC : MAPK : ERK7 AqueK126
AqueK127 A.queenslandica CMGC : MAPK : JNK AqueK127
AqueK128 A.queenslandica CMGC : MAPK : nmo AqueK128
AqueK129 A.queenslandica CMGC : MAPK : p38 AqueK129
AqueK130 A.queenslandica CMGC : MAPK : p38 AqueK130
AqueK131 A.queenslandica CMGC : MAPK : p38 AqueK131
AqueK132 A.queenslandica CMGC : RCK : MAK AqueK132
AqueK133 A.queenslandica CMGC : RCK : MOK AqueK133
AqueK134 A.queenslandica CMGC : SRPK AqueK134
AqueK154 A.queenslandica Other : CDC7 AqueK154
AqueK156 A.queenslandica Other : Haspin AqueK156
AqueK158 A.queenslandica Other : IKK AqueK158
AqueK160 A.queenslandica Other : IRE AqueK160
AqueK161 A.queenslandica Other : IRE AqueK161
AqueK166 A.queenslandica Other : IRE AqueK166
AqueK167 A.queenslandica Other : IRE AqueK167
AqueK168 A.queenslandica Other : IRE AqueK168
AqueK184 A.queenslandica Other : NKF2 AqueK184
AqueK185 A.queenslandica Other : NKF3 AqueK185
AqueK187 A.queenslandica Other : Other-Unique AqueK187
AqueK188 A.queenslandica Other : Other-Unique AqueK188
AqueK191 A.queenslandica Other : Other-Unique AqueK191
AqueK210 A.queenslandica Other : ULK : ULK AqueK210
AqueK215 A.queenslandica Other : ULK : ULK AqueK215
AqueK216 A.queenslandica Other : VPS15 AqueK216
AqueK217 A.queenslandica Other : WEE : Myt1 AqueK217
AqueK223 A.queenslandica STE : STE-Unique AqueK223
AqueK225 A.queenslandica STE : STE11 : MEKK1 AqueK225
AqueK500 A.queenslandica TKL : MLK : HH-a1 AqueK500
AqueK501 A.queenslandica TKL : MLK : HH-a1 AqueK501
AqueK657 A.queenslandica TKL : MLK : LZK AqueK657
AqueK669 A.queenslandica TKL : MLK : TAK1 AqueK669
AqueK674 A.queenslandica TKL : MLK : TAK1 AqueK674
AqueK686 A.queenslandica TKL : STKR : STKR2 AqueK686
YKL171W Bakers Yeast CAMK : CAMK-Unique YKL171W
CAK1 Bakers Yeast CMGC : CDK : CDK-Unclassified CAK1
CDC28 Bakers Yeast CMGC : CDK : CDK2 CDC28
PHO85 Bakers Yeast CMGC : CDK : CDK5 PHO85
KIN28 Bakers Yeast CMGC : CDK : CDK7 KIN28
SSN3 Bakers Yeast CMGC : CDK : CDK8 SSN3
SGV1 Bakers Yeast CMGC : CDK : CDK9 SGV1
CTK1 Bakers Yeast CMGC : CDK : CRK7 CTK1
CKA1 Bakers Yeast CMGC : CK2 CKA1
CKA2 Bakers Yeast CMGC : CK2 CKA2
KNS1 Bakers Yeast CMGC : CLK KNS1
YAK1 Bakers Yeast CMGC : DYRK : YAK YAK1
MCK1 Bakers Yeast CMGC : GSK MCK1
MRK1 Bakers Yeast CMGC : GSK MRK1
RIM11 Bakers Yeast CMGC : GSK RIM11
YOL128C Bakers Yeast CMGC : GSK YOL128C
FUS3 Bakers Yeast CMGC : MAPK : ERK1 FUS3
KSS1 Bakers Yeast CMGC : MAPK : ERK1 KSS1
SLT2 Bakers Yeast CMGC : MAPK : ERK1 SLT2
SMK1 Bakers Yeast CMGC : MAPK : ERK1 SMK1
YKL161C Bakers Yeast CMGC : MAPK : ERK1 YKL161C
HOG1 Bakers Yeast CMGC : MAPK : p38 HOG1
IME2 Bakers Yeast CMGC : RCK : MAK IME2
SKY1 Bakers Yeast CMGC : SRPK SKY1
CDC7 Bakers Yeast Other : CDC7 CDC7
KKQ8 Bakers Yeast Other : HAL KKQ8
NPR1 Bakers Yeast Other : HAL NPR1
PTK1 Bakers Yeast Other : HAL PTK1
PTK2 Bakers Yeast Other : HAL PTK2
YDL025C Bakers Yeast Other : HAL YDL025C
YOR267C Bakers Yeast Other : HAL YOR267C
IRE1 Bakers Yeast Other : IRE IRE1
ISR1 Bakers Yeast Other : Other-Unique ISR1
YGR052W Bakers Yeast Other : Other-Unique YGR052W
SKS1 Bakers Yeast Other : RAN SKS1
YDR247W Bakers Yeast Other : RAN YDR247W
MPS1 Bakers Yeast Other : TTK MPS1
VPS15 Bakers Yeast Other : VPS15 VPS15
SWE1 Bakers Yeast Other : WEE : WEE-Unclassified SWE1
CC1G_15537 C.cinerea AGC : AGC-Unique CC1G_15537
CC1G_07362 C.cinerea CAMK : CAMK-Unique CC1G_07362
CC1G_02703 C.cinerea CMGC : CDK : CDC2 CC1G_02703
CC1G_00594 C.cinerea CMGC : CDK : CDK-Unclassified CC1G_00594
CC1G_03767 C.cinerea CMGC : CDK : CDK5 CC1G_03767
CC1G_00997 C.cinerea CMGC : CDK : CDK7 CC1G_00997
CC1G_07887 C.cinerea CMGC : CDK : CDK8 CC1G_07887
CC1G_11325 C.cinerea CMGC : CDK : CDK9 CC1G_11325
CC1G_14638 C.cinerea CMGC : CDK : CRK7 CC1G_14638
CC1G_03659 C.cinerea CMGC : CDK : PITSLRE CC1G_03659
CC1G_04406 C.cinerea CMGC : CK2 CC1G_04406
CC1G_01467 C.cinerea CMGC : CLK CC1G_01467
CC1G_06417 C.cinerea CMGC : CLK CC1G_06417
CC1G_10232 C.cinerea CMGC : CLK CC1G_10232
CC1G_15475 C.cinerea CMGC : CLK CC1G_15475
CC1G_13957 C.cinerea CMGC : DYRK : DYRK2 CC1G_13957
CC1G_04865 C.cinerea CMGC : DYRK : PRP4 CC1G_04865
CC1G_14245 C.cinerea CMGC : DYRK : YAK CC1G_14245
CC1G_03802 C.cinerea CMGC : GSK CC1G_03802
CC1G_02007 C.cinerea CMGC : MAPK : ERK1 CC1G_02007
CC1G_00577 C.cinerea CMGC : MAPK : MAPK-Unclassified CC1G_00577
CC1G_03633 C.cinerea CMGC : MAPK : MAPK-Unclassified CC1G_03633
CC1G_07620 C.cinerea CMGC : MAPK : MAPK-Unclassified CC1G_07620
CC1G_14865 C.cinerea CMGC : MAPK : MAPK-Unclassified CC1G_14865
CC1G_11298 C.cinerea CMGC : RCK : MAK CC1G_11298
CC1G_02719 C.cinerea CMGC : SRPK CC1G_02719
CC1G_04899 C.cinerea CMGC : SRPK CC1G_04899
CC1G_05630 C.cinerea CMGC : SRPK CC1G_05630
CC1G_06188 C.cinerea CMGC : SRPK CC1G_06188
CC1G_10260 C.cinerea CMGC : SRPK CC1G_10260
CC1G_13566 C.cinerea CMGC : SRPK CC1G_13566
CC1G_15433 C.cinerea CMGC : SRPK CC1G_15433
CC1G_06674 C.cinerea Other : AgaK1 CC1G_06674
CC1G_06676 C.cinerea Other : AgaK1 CC1G_06676
CC1G_09796 C.cinerea Other : AgaK1 CC1G_09796
CC1G_09797 C.cinerea Other : AgaK1 CC1G_09797
CC1G_09799 C.cinerea Other : AgaK1 CC1G_09799
CC1G_09810 C.cinerea Other : AgaK1 CC1G_09810
CC1G_07078 C.cinerea Other : BUB CC1G_07078
CC1G_08833 C.cinerea Other : CDC7 CC1G_08833
CC1G_11932 C.cinerea Other : HAL CC1G_11932
CC1G_06931 C.cinerea Other : IRE CC1G_06931
CC1G_13348 C.cinerea Other : Other-Unique CC1G_13348
CC1G_03607 C.cinerea Other : RAN CC1G_03607
CC1G_07625 C.cinerea Other : RAN CC1G_07625
CC1G_03033 C.cinerea Other : TTK CC1G_03033
CC1G_08691 C.cinerea Other : VPS15 CC1G_08691
CC1G_15848 C.cinerea PKL : ccin4 CC1G_15848
DDB0229294 Slime mold CMGC : CDK : CDK-DD1 DDB0229294, DdisK049
DDB0229424 Slime mold CMGC : CDK : CDK-DD1 DdisK050, DDB0229424
DDB0230050 Slime mold CMGC : CDK : CDK-DD1 DdisK051, DDB0230050
DDB0230050_C2d Slime mold CMGC : CDK : CDK-DD1 DdisK288, DDB0230050_C2d, DDB0217416
Cdc2 Slime mold CMGC : CDK : CDK2 DdisK045, mo15, Cdc2, cdcB, DDB0185028
Cdk5 Slime mold CMGC : CDK : CDK5 DDB0191155, CRP, DdisK046, Cdk5, crpA
Cdk7 Slime mold CMGC : CDK : CDK7 DdisK047, cdcC, Cdk7, cdc2, mo15, DDB0191429
Cdk8 Slime mold CMGC : CDK : CDK8 Cdk8, Ddcdk8, DDB0191261, DdisK048
DDB0229428 Slime mold CMGC : CDK : CRK7 DdisK052, DDB0229428
DDB0229428_C2d Slime mold CMGC : CDK : CRK7 DDB0229428_C2d, DdisK289, DDB0217274
DDB0216376 Slime mold CMGC : CDK : PITSLRE DdisK053, DDB0216376
DDB0229427 Slime mold CMGC : CDK : PITSLRE DdisK054, DDB0229427
CK2 Slime mold CMGC : CK2 DDB0185025, DdisK055, casK, CK2
DDB0219953 Slime mold CMGC : CK2 DDB0219953, DdisK056
ClkA Slime mold CMGC : CLK ClkA, DDB0230105, DdisK057
DDB0230051 Slime mold CMGC : CMGC-Unique DdisK058, DDB0230051
DDB0230126 Slime mold CMGC : CMGC-Unique DDB0230126, DdisK059
Dyrk1 Slime mold CMGC : DYRK : DYRK1 Dyrk1, DDB0229429, DdisK063
Dyrk2 Slime mold CMGC : DYRK : DYRK2 DdisK064, DDB0230102, Dyrk2
Prp4 Slime mold CMGC : DYRK : PRP4 Prp4, DdisK065, DDB0216281
YakA Slime mold CMGC : DYRK : YAK DdisK066, YakA, DDB0191191, dagB
DDB0229296 Slime mold CMGC : Dicty1 DDB0229296, DdisK060
DDB0229333 Slime mold CMGC : Dicty1 DDB0229333, DdisK061
DDB0229841 Slime mold CMGC : Dicty1 DDB0229841, DdisK062
GSK-3 Slime mold CMGC : GSK GSK3, GSK-3, DDB0185150, gskA, DdisK068
GlkA Slime mold CMGC : GSK DdisK067, GlkA, DDB0216280
Erk1 Slime mold CMGC : MAPK : ERK Erk1, DDB0201635, DdisK069, erkA
Erk2 Slime mold CMGC : MAPK : ERK7 DDB0191457, Erk2, DdisK070, erkB, dagC
DDB0229430 Slime mold CMGC : RCK : MAK DDB0229430, DdisK071
Sky1 Slime mold CMGC : SRPK Sky1, DDB0230135, SRPK1, DdisK072
Cdc7 Slime mold Other : CDC7 DdisK077, DDB0231210, Cdc7
DDB0230125 Slime mold Other : Dicty10 DDB0230125, DdisK079
DDB0216331 Slime mold Other : Dicty8 DdisK084, DDB0216331
IreA Slime mold Other : IRE DDB0231217, DdisK091, IreA
IrlF Slime mold Other : IRE DdisK097, DDB0229362, IrlF
IrlF_C2d Slime mold Other : IRE DdisK290, DDB0217365, IrlF_C2d
DDB0229334 Slime mold Other : Other-Unique DDB0229334, DdisK106
DDB0229381 Slime mold Other : Other-Unique DdisK109, DDB0229381
LvsG Slime mold Other : Other-Unique DDB0231499, DdisK117, LvsG
DDB0219793e Slime mold Other : PEK : PEK DDB0219793e, DdisK120, FLIPPER
TtkA Slime mold Other : TTK DdisK133, DDB0220499, TtkA, DdMps1, mps1
DDB0231326 Slime mold Other : Uni1 DdisK113, DDB0231326
Vps15 Slime mold Other : VPS15 Vps15, DDB0216334, DdisK136
DDB0229384 Slime mold Other : WEE : WEE-Unclassified DDB0229384, DdisK139
DDB0229378 Slime mold STE : Dicty3 : Dicty3-Unclassified DdisK145, DDB0229378
DDB0230002 Slime mold STE : Dicty3 : Dicty3-Unclassified DdisK146, DDB0230002
1114 Tetrahymena CAMK : Ciliate-C1 3731.m00085, 333, TTHERM_00670900, 1114, 100.m00175, PreTt01114
3897 Tetrahymena CK1 : CK1 : CK1-Unclassified 3704.m00119, PreTt03897, TTHERM_00446300, 51.m00263, 474, 3897
7563 Tetrahymena CK1 : CK1 : CK1-Unclassified 7563, PreTt07563, TTHERM_00677990, 337, 102.m00083, 3730.m00010
8104 Tetrahymena CK1 : CK1 : CK1-Unclassified 8104, TTHERM_00502650, PreTt08104, 3716.m00134, 63.m00282, 391
26940 Tetrahymena CMGC : CDK 26940, PreTt26940, 986, 3816.m00146, TTHERM_01094780, 231.m00024
21071 Tetrahymena CMGC : CDK : CDC2 TTHERM_00318700, 1083, PreTt21071, 31.m00373, 21071, 3687.m00174
21599 Tetrahymena CMGC : CDK : CDC2 PreTt21599, TTHERM_00411810, 3714.m00112, 407, 44.m00266, 21599
23583 Tetrahymena CMGC : CDK : CDC2 TTHERM_00394590, 42.m00317, 218, 23583, PreTt23583, 3813.m01536
25533 Tetrahymena CMGC : CDK : CDC2 3813.m01608, 216, 25533, 131.m00106, PreTt25533, TTHERM_00784290
25907 Tetrahymena CMGC : CDK : CDC2 618, TTHERM_00286770, PreTt25907, 25907, 3688.m00054, 26.m00259
26482 Tetrahymena CMGC : CDK : CDC2 3831.m01583, 990, PreTt26482, 48.m00245, 26482, TTHERM_00433390
6129 Tetrahymena CMGC : CDK : CDC2 34.m00366, TTHERM_00339880, 609, PreTt06129, 3689.m00160, 6129
6298 Tetrahymena CMGC : CDK : CDC2 3719.m00124, 6298, PreTt06298, 58.m00270, 371, TTHERM_00483640
9560 Tetrahymena CMGC : CDK : CDC2 9560, 206.m00033, 825, TTHERM_01035490, PreTt09560
n1179 Tetrahymena CMGC : CDK : CDC2 n1179, 1179, n3816.m257
2101 Tetrahymena CMGC : CDK : CDK-Unclassified PreTt02101, TTHERM_01080590, 3798.m00214, 222.m00057, 2101, 269
9119 Tetrahymena CMGC : CDK : CDK5 9119, TTHERM_01207660, 1132, PreTt09119, 274.m00036
11773 Tetrahymena CMGC : CDK : CRK7 PreTt11773, 1.m00821, 11773, 934, TTHERM_00011670
13176 Tetrahymena CMGC : CDK : PITSLRE TTHERM_00066860, 4.m00575, 450, 3707.m00213, PreTt13176, 13176
10873 Tetrahymena CMGC : CDKL TTHERM_00717780, 114.m00108, PreTt10873, 149, 3827.m00951, 10873
17811 Tetrahymena CMGC : CDKL PreTt17811, 305, 17811, TTHERM_00837980, 146.m00112, 3743.m00043
29899 Tetrahymena CMGC : CDKL PreTt29899, 894, TTHERM_00185770, 14.m00466, 29899
7414 Tetrahymena CMGC : CDKL 207, 87.m00194, PreTt07414, 3814.m00898, TTHERM_00624260, 7414
15737 Tetrahymena CMGC : CK2 190.m00047, PreTt15737, 15737, 197, 3820.m00272, TTHERM_01000180
1648 Tetrahymena CMGC : CK2 337.m00013, PreTt01648, 1648, TTHERM_01345790, 3805.m00068, 254
28298 Tetrahymena CMGC : CK2 PreTt28298, 751, TTHERM_01276350, 304.m00018, 28298
22369 Tetrahymena CMGC : CLK TTHERM_00219410, 3701.m00154, 509, PreTt22369, 18.m00395, 22369
1167 Tetrahymena CMGC : CMGC-Unique 1167, TTHERM_00851680, 1144, 150.m00059, PreTt01167, n.1167
5306 Tetrahymena CMGC : DYRK : DYRK2 TTHERM_00348940, 3703.m00132, 5306, PreTt05306, 482, 36.m00270
5356 Tetrahymena CMGC : DYRK : DYRK2 5356, TTHERM_00353420, 36.m00320, PreTt05356, 3703.m00179, 480
5655 Tetrahymena CMGC : DYRK : DYRK2 50.m00224, PreTt05655, TTHERM_00442550, 3681.m00083, 1008, 5655
10580 Tetrahymena CMGC : DYRK : DyrkP 10580, 12, PreTt10580, 92.m00122, TTHERM_00641110
22423 Tetrahymena CMGC : DYRK : DyrkP TTHERM_00220950, 18.m00449, 3701.m00206, PreTt22423, 22423, 506
15575 Tetrahymena CMGC : DYRK : PRP4 TTHERM_00294650, 591, 3692.m00038, 27.m00235, PreTt15575, 15575
22349 Tetrahymena CMGC : DYRK : YAK 3701.m00134, 22349, TTHERM_00219210, 18.m00375, 510, PreTt22349
19912 Tetrahymena CMGC : GSK TTHERM_00532560, PreTt19912, 3830.m00566, 19912, 119, 68.m00201
19923 Tetrahymena CMGC : GSK 19923, 3830.m00576, 117, 68.m00212, PreTt19923, TTHERM_00532670
19924 Tetrahymena CMGC : GSK 19924, 3830.m00577, TTHERM_00532680, 116, 68.m00213, PreTt19924
2636 Tetrahymena CMGC : GSK 3746.m00320, 2636, PreTt02636, 299, 198.m00056, TTHERM_01016020
5825 Tetrahymena CMGC : GSK PreTt05825, 5825, 3733.m00092, TTHERM_00579320, 328, 78.m00197
7876 Tetrahymena CMGC : GSK 73.m00120, 7876, 326, TTHERM_00557780, PreTt07876, 3735.m00014
n1163 Tetrahymena CMGC : GSK n.5825, n1163, 1163
13784 Tetrahymena CMGC : MAPK : ERK PreTt13784, 1140, TTHERM_00204110, 13784, 17.m00391
13785 Tetrahymena CMGC : MAPK : ERK PreTt13785, TTHERM_00204120, 864, 17.m00392, 13785
17883 Tetrahymena CMGC : MAPK : ERK TTHERM_01083090, 17883, PreTt17883, 805, 224.m00053
18504 Tetrahymena CMGC : MAPK : ERK 3672.m00001, 707, 125.m00068, PreTt18504, 18504, TTHERM_00760190
18512 Tetrahymena CMGC : MAPK : ERK PreTt18512, 125.m00076, 706, 3672.m00009, 18512, TTHERM_00760270
18725 Tetrahymena CMGC : MAPK : ERK 18725, PreTt18725, 55.m00280, TTHERM_00469230, 420, 3710.m00128
23186 Tetrahymena CMGC : MAPK : ERK 3737.m00065, 105.m00153, PreTt23186, TTHERM_00689900, 321, 23186
23757 Tetrahymena CMGC : MAPK : ERK 1208, 3736.m00001, TTHERM_00660130, PreTt23757, 98.m00100, 23757
28107 Tetrahymena CMGC : MAPK : ERK TTHERM_01332120, 28107, 330.m00020, 730, PreTt28107
4173 Tetrahymena CMGC : MAPK : ERK PreTt04173, 4173, TTHERM_00492370, 3711.m00008, 418, 61.m00160
6784 Tetrahymena CMGC : MAPK : ERK TTHERM_00195990, 16.m00440, 6784, PreTt06784, 884
27541 Tetrahymena CMGC : MAPK : ERK7 TTHERM_00355550, 3836.m02347, 27541, PreTt27541, 90, 37.m00258
28942 Tetrahymena CMGC : MAPK : ERK7 PreTt28942, 28942, 3812.m02636, 77.m00154, 226, TTHERM_00575520
3210 Tetrahymena CMGC : MAPK : ERK7 69.m00252, 3718.m00113, PreTt03210, TTHERM_00537240, 3210, 377
11145 Tetrahymena CMGC : MAPK : MAPK-Unclassified 11145, 3.m01860, TTHERM_00046660, 182, PreTt11145, 3824.m02906
16370 Tetrahymena CMGC : MAPK : MAPK-Unclassified TTHERM_00085220, 3836.m02037, 6.m00444, 16370, PreTt16370, 96
13065 Tetrahymena CMGC : RCK PreTt13065, 13065, 453, 4.m00464, TTHERM_00058800, 3707.m00109
15513 Tetrahymena CMGC : RCK TTHERM_00450990, 52.m00291, 15513, PreTt15513, 3811.m01042, 232
26702 Tetrahymena CMGC : RCK 26702, 3702.m00121, 11.m00399, PreTt26702, TTHERM_00144940, 492
27248 Tetrahymena CMGC : RCK 27248, 3812.m02534, PreTt27248, 8.m00508, 228, TTHERM_00122330
28968 Tetrahymena CMGC : RCK PreTt28968, 3812.m02656, 960, 28968, 77.m00180, TTHERM_00576770
7690 Tetrahymena CMGC : RCK 725, PreTt07690, 7690, TTHERM_01347900, 339.m00009
9133 Tetrahymena CMGC : RCK 9133, TTHERM_01309100, PreTt09133, 743, 319.m00015
9821 Tetrahymena CMGC : RCK 603, 3690.m00066, PreTt09821, 9821, TTHERM_00267860, 24.m00252
13234 Tetrahymena CMGC : SRPK 4.m00633, TTHERM_00069440, 446, PreTt13234, 3707.m00269, 13234
22244 Tetrahymena CMGC : SRPK TTHERM_00217180, PreTt22244, 18.m00270, 22244, 514, 3701.m00031
3884 Tetrahymena CMGC : SRPK 3884, PreTt03884, TTHERM_00446150, 3704.m00105, 51.m00250, 475
4601 Tetrahymena Other : Bud32 197.m00075, TTHERM_01014710, PreTt04601, 980, 3748.m00311, 4601
7318 Tetrahymena Other : CDC7 7318, 313, 3739.m00068, 118.m00146, TTHERM_00729170, PreTt07318
19717 Tetrahymena Other : Ciliate-A1 91.m00132, 15, PreTt19717, TTHERM_00637140, 19717
14530 Tetrahymena Other : Ciliate-A2 PreTt14530, 14530, 3825.m02898, 2.m02237, TTHERM_00038950, 161
16906 Tetrahymena Other : Ciliate-A2 1039, 112.m00150, PreTt16906, 16906, TTHERM_00713550
27990 Tetrahymena Other : Ciliate-A2 27990, PreTt27990, TTHERM_00633210, 21, 90.m00154
16383 Tetrahymena Other : Ciliate-A4 3836.m02051, PreTt16383, 1110, 16383, TTHERM_00085350, 6.m00457
14731 Tetrahymena Other : Ciliate-A7 PreTt14731, 721, 14731, 345.m00013, TTHERM_01358400
21201 Tetrahymena Other : Ciliate-A7 876, PreTt21201, TTHERM_00923220, 21201, 164.m00094
28806 Tetrahymena Other : Ciliate-A7 28806, TTHERM_01026430, 202.m00065, 827, PreTt28806
2963 Tetrahymena Other : Ciliate-A7 697, 2963, 3674.m00016, PreTt02963, TTHERM_00691250, 106.m00103
3172 Tetrahymena Other : Ciliate-A7 3718.m00076, TTHERM_00535870, PreTt03172, 380, 69.m00214, 3172
9865 Tetrahymena Other : Ciliate-A7 602, PreTt09865, TTHERM_00268310, 3690.m00110, 9865, 24.m00296
10482 Tetrahymena Other : Ciliate-A8 n.10482, 1145, 76.m00184, TTHERM_00569540, 10482, PreTt10482
13474 Tetrahymena Other : Ciliate-A8 13474, 1031, TTHERM_00366550, PreTt13474, 38.m00309
13483 Tetrahymena Other : Ciliate-A8 38.m00318, 13483, TTHERM_00369610, PreTt13483, 1063
16356 Tetrahymena Other : Ciliate-A8 6.m00430, TTHERM_00085080, 16356, 3836.m02024, PreTt16356, 97
9287 Tetrahymena Other : Ciliate-A8 PreTt09287, 9287, 9.m00308, 544, TTHERM_00125250, 3699.m00018
9946 Tetrahymena Other : Ciliate-A8 TTHERM_01496790, 422.m00006, 9946, 66, PreTt09946
n1183 Tetrahymena Other : Ciliate-A8 305.m00013, 1183, n1183
6861 Tetrahymena Other : Ciliate-A9 PreTt06861, 3715.m00007, TTHERM_00495960, 403, 62.m00145, 6861
19333 Tetrahymena Other : Ciliate-B1 PreTt19333, 595, 19333, 3691.m00110, TTHERM_00300380, 28.m00292
20853 Tetrahymena Other : Ciliate-B1 3700.m00246, 521, 20853, PreTt20853, 12.m00527, TTHERM_00151950
20855 Tetrahymena Other : Ciliate-B1 3700.m00248, 20855, PreTt20855, 520, 12.m00529, TTHERM_00151970
9436 Tetrahymena Other : Ciliate-B1 PreTt09436, 9.m00457, TTHERM_00128720, 9436, 3699.m00165, 539
9438 Tetrahymena Other : Ciliate-B1 TTHERM_00128740, PreTt09438, 537, 9.m00459, 9438, 3699.m00167
18199 Tetrahymena Other : Ciliate-B2 TTHERM_00685850, 104.m00131, 18199, 953, 3732.m00044, PreTt18199
23098 Tetrahymena Other : Ciliate-B2 23098, 7.m00547, PreTt23098, TTHERM_00107040, 1082
8815 Tetrahymena Other : Ciliate-B3 555, PreTt08815, TTHERM_00191650, 15.m00526, 8815, 3697.m00237
15974 Tetrahymena Other : Ciliate-C3 740, PreTt15974, 15974, 32.m00218, TTHERM_00321560
15975 Tetrahymena Other : Ciliate-C3 PreTt15975, 739, 15975, TTHERM_00321570, 32.m00219
15976 Tetrahymena Other : Ciliate-C3 15976, 738, PreTt15976, 32.m00220, TTHERM_00321580
26110 Tetrahymena Other : Ciliate-C3 3695.m00005, TTHERM_00343300, 35.m00171, PreTt26110, 26110, 572
9189 Tetrahymena Other : Ciliate-C3 TTHERM_00648750, PreTt09189, 3677.m00015, 94.m00107, 681, 9189
9190 Tetrahymena Other : Ciliate-C3 TTHERM_00648760, 9190, 3677.m00016, 94.m00108, 680, PreTt09190
11769 Tetrahymena Other : Ciliate-C4 935, 11769, PreTt11769, 1.m00817, TTHERM_00011630
14048 Tetrahymena Other : Ciliate-C4 47.m00243, PreTt14048, 14048, 58, TTHERM_00426130
22331 Tetrahymena Other : Ciliate-C4 TTHERM_00219030, PreTt22331, 18.m00357, 512, 22331, 3701.m00116
2788 Tetrahymena Other : Ciliate-C4 916, 119.m00113, 2788, PreTt02788, TTHERM_00732670
6826 Tetrahymena Other : Ciliate-C4 883, PreTt06826, TTHERM_00196410, 6826, 16.m00482
12088 Tetrahymena Other : Ciliate-C5 TTHERM_01327890, 733, PreTt12088, 328.m00015, 12088
16546 Tetrahymena Other : Ciliate-C5 16546, PreTt16546, TTHERM_00092920, 6.m00620, 95, 3836.m02205
18408 Tetrahymena Other : Ciliate-C5 18408, 994, TTHERM_01230130, 284.m00017, PreTt18408
19973 Tetrahymena Other : Ciliate-C5 19973, TTHERM_01406900, PreTt19973, 370, 372.m00011
2009 Tetrahymena Other : Ciliate-C5 PreTt02009, TTHERM_01333150, 2009, 729, 331.m00012
2011 Tetrahymena Other : Ciliate-C5 TTHERM_01333170, 331.m00014, PreTt02011, 2011, 728
25224 Tetrahymena Other : Ciliate-C5 336.m00014, PreTt25224, TTHERM_01344670, 1153, 25224, n.25224
28272 Tetrahymena Other : Ciliate-C5 28, 28272, 770.m00002, PreTt28272, TTHERM_01889100
2942 Tetrahymena Other : Ciliate-C5 54, 476.m00004, 2942, PreTt02942, TTHERM_01574220
3081 Tetrahymena Other : Ciliate-C5 PreTt03081, 82, 397.m00005, 3081, TTHERM_01451010
5526 Tetrahymena Other : Ciliate-C5 TTHERM_01661070, 44, 540.m00002, 5526, PreTt05526
7492 Tetrahymena Other : Ciliate-C5 7492, TTHERM_01469350, PreTt07492, 406.m00010, 78
7706 Tetrahymena Other : Ciliate-C5 7706, 69, 410.m00005, TTHERM_01474480, PreTt07706
10855 Tetrahymena Other : Ciliate-C6 10855, 152, TTHERM_00717590, 114.m00090, PreTt10855, 3827.m00933
15445 Tetrahymena Other : Ciliate-C6 15445, 3811.m00980, TTHERM_00449320, 52.m00223, PreTt15445, 241
15446 Tetrahymena Other : Ciliate-C6 15446, 52.m00224, 3811.m00981, TTHERM_00449330, PreTt15446, 240
15448 Tetrahymena Other : Ciliate-C6 3811.m00983, 52.m00226, 15448, TTHERM_00449350, 239, PreTt15448
15449 Tetrahymena Other : Ciliate-C6 3811.m00984, PreTt15449, 52.m00227, 15449, TTHERM_00449360, 238
15450 Tetrahymena Other : Ciliate-C6 15450, 3811.m00985, 52.m00228, PreTt15450, TTHERM_00449370, 237
15451 Tetrahymena Other : Ciliate-C6 3811.m00986, 15451, 52.m00229, PreTt15451, TTHERM_00449380, 236
21061 Tetrahymena Other : Ciliate-C6 621, PreTt21061, 3687.m00164, 31.m00363, TTHERM_00318600, 21061
3630 Tetrahymena Other : Ciliate-C6 PreTt03630, TTHERM_00655320, 96.m00099, 3630, 7
13633 Tetrahymena Other : Ciliate-C7 TTHERM_00197650, PreTt13633, 13633, 17.m00240, 870
17306 Tetrahymena Other : Ciliate-C7 TTHERM_01220420, PreTt17306, 17306, 766, 279.m00031
17307 Tetrahymena Other : Ciliate-C7 279.m00032, PreTt17307, 17307, TTHERM_01220430, 765
21673 Tetrahymena Other : Ciliate-C7 177.m00077, TTHERM_00958760, 857, 21673, PreTt21673
21728 Tetrahymena Other : Ciliate-C7 854, 21728, 182.m00038, TTHERM_00976420, PreTt21728
22632 Tetrahymena Other : Ciliate-C7 22632, PreTt22632, 536.m00002, 45, TTHERM_01656030
29587 Tetrahymena Other : Ciliate-C7 TTHERM_01246670, PreTt29587, 29587, 761, 289.m00014
29589 Tetrahymena Other : Ciliate-C7 760, 29589, PreTt29589, TTHERM_01246690, 289.m00016
6536 Tetrahymena Other : Ciliate-C7 89.m00130, TTHERM_00630170, 3831.m01431, 6536, PreTt06536, 112
n1058 Tetrahymena Other : Ciliate-C7 1058, 615.m00002, n1058
n1194 Tetrahymena Other : Ciliate-C7 n1194, 1351.m00002, 1194
13323 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C2 777, TTHERM_01174650, 263.m00037, PreTt13323, 13323
13367 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C2 PreTt13367, 38.m00202, TTHERM_00361520, 265, 13367
13371 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C2 PreTt13371, TTHERM_00361560, 38.m00206, 13371, 264
13374 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C2 TTHERM_00361590, 263, 13374, 38.m00209, PreTt13374
22826 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C2 TTHERM_00937670, 22826, PreTt22826, 872, 169.m00066
22828 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C2 PreTt22828, 169.m00068, 871, TTHERM_00937690, 22828
24005 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C2 PreTt24005, 257.m00030, 781, 24005, TTHERM_01155690
24007 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C2 780, TTHERM_01155710, 24007, PreTt24007, 257.m00032
24009 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C2 n.24009, 24009, 1152, 257.m00034, PreTt24009, TTHERM_01155730
25503 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C2 PreTt25503, 25503, TTHERM_01211820, 275.m00025, 768
25504 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C2 275.m00026, PreTt25504, 767, 25504, TTHERM_01211840
28064 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C2 28064, PreTt28064, 339, 373.m00009, TTHERM_01409990
10885 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C8 TTHERM_00717900, PreTt10885, 114.m00120, 148, 10885, 3827.m00963
10886 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C8 147, PreTt10886, TTHERM_00717910, 114.m00121, 3827.m00964, 10886
13310 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C8 263.m00024, 1158, 13310, n.13310, TTHERM_01170560, PreTt13310
13336 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C8 38.m00171, PreTt13336, 267, 13336, TTHERM_00359230
13347 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C8 PreTt13347, TTHERM_00360330, 38.m00182, 13347, 266
14779 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C8 PreTt14779, 242.m00026, 790, TTHERM_01119390, 14779
14780 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C8 PreTt14780, 1081, 242.m00027, TTHERM_01119400, 14780
14781 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C8 PreTt14781, TTHERM_01119410, 789, 14781, 242.m00028
14782 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C8 242.m00029, 788, PreTt14782, TTHERM_01119420, 14782
15778 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C8 349.m00005, 1065, TTHERM_01365630, 15778, PreTt15778
15779 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C8 720, 15779, TTHERM_01365640, PreTt15779, 349.m00006
15780 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C8 15780, TTHERM_01365650, 719, PreTt15780, 349.m00007
16697 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C8 1042, 1746.m00002, TTHERM_02510180, 16697, PreTt16697
17269 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C8 17269, 1094, PreTt17269, 580.m00004, TTHERM_01709380
17855 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C8 TTHERM_01627910, PreTt17855, 517.m00002, 17855, 49
17858 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C8 807, PreTt17858, TTHERM_01082840, 17858, 224.m00028
19409 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C8 594.m00002, PreTt19409, TTHERM_01725470, 19409, 38
21147 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C8 TTHERM_00777360, PreTt21147, 21147, 129.m00118, 908
21155 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C8 907, 21155, 129.m00126, TTHERM_00778430, PreTt21155
21704 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C8 PreTt21704, 346.m00019, n.21704, 1156, 21704, TTHERM_01361490
22827 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C8 22827, TTHERM_00937680, 1113, 169.m00067, PreTt22827
23995 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C8 23995, 1141, TTHERM_01153610, n.23995, 257.m00020, PreTt23995
23998 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C8 257.m00023, 782, 23998, PreTt23998, TTHERM_01153640
24213 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C8 24213, 831, 193.m00050, PreTt24213, TTHERM_01006560
25202 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C8 TTHERM_01356330, 25202, 344.m00014, PreTt25202, 723
25205 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C8 PreTt25205, 25205, TTHERM_01356360, 722, 344.m00017
26273 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C8 122.m00075, TTHERM_00752050, 26273, 913, PreTt26273
26387 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C8 26387, 470.m00006, PreTt26387, 56, TTHERM_01565120
27698 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C8 TTHERM_01483640, 1114, 415.m00011, PreTt27698, 27698
28065 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C8 28065, TTHERM_01410000, 373.m00010, PreTt28065, 1091
28099 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C8 330.m00012, 28099, PreTt28099, 731, TTHERM_01331050
2815 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C8 2815, 390.m00008, 1155, PreTt02815, n.2815, TTHERM_01438780
2817 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C8 TTHERM_01440780, 390.m00010, 2817, 86, PreTt02817
28243 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C8 472.m00003, 28243, 1157, n.28243, TTHERM_01569160, PreTt28243
29103 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C8 PreTt29103, 29103, 394.m00007, 84, TTHERM_01445920
29554 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C8 PreTt29554, 313.m00009, TTHERM_01296380, 29554, 747
29634 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C8 1154, TTHERM_00963270, PreTt29634, 29634, n.29634, 179.m00048
30140 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C8 254.m00046, 30140, PreTt30140, TTHERM_01148240, 783
3357 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C8 509.m00002, 3357, 52, TTHERM_01615780, PreTt03357
5060 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C8 TTHERM_01461130, PreTt05060, 5060, 79, 401.m00007
6997 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C8 779, 6997, PreTt06997, 258.m00016, TTHERM_01156750
6998 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C8 258.m00017, TTHERM_01156760, PreTt06998, 6998, 778
8908 Tetrahymena Other : Ciliate-C8 : C8 557.m00004, TTHERM_01683250, PreTt08908, 8908, 1108
10243 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 133, 3828.m01504, 5.m00594, PreTt10243, 10243, TTHERM_00079980
10245 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 TTHERM_00080000, 132, 3828.m01506, PreTt10245, 5.m00596, 10245
11408 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 3.m01690, 1064, 3824.m03163, TTHERM_00052280, PreTt11408, 11408
11644 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 TTHERM_00006360, PreTt11644, 11644, 940, 1.m00692
1168 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 TTHERM_00852690, 3834.m00335, 1168, 99, PreTt01168, 150.m00060
12475 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 PreTt12475, 1054, TTHERM_00225650, 19.m00267, 12475
12538 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 TTHERM_00227280, 19.m00330, 843, 12538, PreTt12538
13052 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 454, 4.m00451, TTHERM_00058670, 13052, PreTt13052, 3707.m00096
13389 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 PreTt13389, 38.m00224, TTHERM_00361740, 262, 13389
15587 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 590, TTHERM_00294770, 3692.m00050, PreTt15587, 15587, 27.m00247
17295 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 1142, PreTt17295, 279.m00020, TTHERM_01220310, 17295, n.17295
17985 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 PreTt17985, 17985, TTHERM_01027560, 203.m00040, 258, 3803.m00199
18020 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 PreTt18020, 270, 3796.m00125, 260.m00027, TTHERM_01164160, 18020
18056 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 18056, 3671.m00005, PreTt18056, 711, 116.m00081, TTHERM_00722960
18785 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 1055, TTHERM_00237410, 3706.m00016, PreTt18785, 18785, 20.m00249
19298 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 597, 19298, 3691.m00075, 28.m00257, PreTt19298, TTHERM_00300030
21075 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 3687.m00178, 620, PreTt21075, 31.m00377, TTHERM_00318740, 21075
21888 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 21888, 117.m00140, PreTt21888, 919, TTHERM_00726230
22063 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 83.m00132, 635, TTHERM_00599970, PreTt22063, 22063, 3685.m00024
23019 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 23019, TTHERM_00105190, 7.m00468, PreTt23019, 36
25399 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 25399, 22.m00344, TTHERM_00257130, 967, PreTt25399
26359 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 PreTt26359, 1150, n.26359, 259.m00043, TTHERM_01161050, 26359
26360 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 1147, TTHERM_01162050, n.26360, PreTt26360, 259.m00044, 26360
26582 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 26582, 3702.m00004, PreTt26582, 499, 11.m00279, TTHERM_00140770
26699 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 11.m00396, 3702.m00118, PreTt26699, 26699, TTHERM_00144910, 493
27040 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 n.27040, 1149, PreTt27040, 8.m00300, 27040, TTHERM_00109290
27042 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 TTHERM_00112280, n.27042, 1148, 8.m00302, PreTt27042, 27042
28415 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 PreTt28415, TTHERM_00158250, 13.m00374, 3829.m01228, 28415, 130
29366 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 TTHERM_00263010, 23.m00262, PreTt29366, 798, 29366
3335 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 3740.m00057, 310, TTHERM_00766420, 3335, PreTt03335, 126.m00133
3472 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 TTHERM_00312850, 3472, 949, 3810.m01893, PreTt03472, 30.m00281
6373 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 3722.m00030, PreTt06373, TTHERM_00526350, 66.m00172, 6373, 360
6762 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 16.m00418, PreTt06762, TTHERM_00194780, 6762, 1092
6910 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 3715.m00055, PreTt06910, 6910, 1117, 62.m00194, TTHERM_00497440
7237 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 668, 7237, 46.m00292, 3679.m00142, TTHERM_00421130, PreTt07237
7400 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 87.m00180, PreTt07400, n.7400, 1169, TTHERM_00624120, 7400
7789 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 PreTt07789, 963, 7789, 3759.m00402, 140.m00104, TTHERM_00822360
8547 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 3755.m00466, 132.m00106, PreTt08547, 8547, TTHERM_00787200, 283
8761 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 TTHERM_00191100, 15.m00472, PreTt08761, 8761, 3697.m00183, 1011
8837 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 993, PreTt08837, 15.m00548, 8837, 3697.m00259, TTHERM_00191870
9300 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 PreTt09300, 9.m00321, 543, TTHERM_00125380, 9300, 3699.m00031
n1207 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 n1207, 1207, 3827.m00857
n210 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 3814.m00884, 210, n210
10617 Tetrahymena Other : Ciliate-E1 92.m00159, PreTt10617, TTHERM_00643470, 10617, 1189
10618 Tetrahymena Other : Ciliate-E1 92.m00160, 10618, PreTt10618, 989, TTHERM_00643480
12561 Tetrahymena Other : Ciliate-E1 12561, TTHERM_00227510, 840, PreTt12561, 19.m00353
12562 Tetrahymena Other : Ciliate-E1 839, 12562, TTHERM_00227520, PreTt12562, 19.m00354
13378 Tetrahymena Other : Ciliate-E1 PreTt13378, 38.m00213, TTHERM_00361630, 1045, 13378
13379 Tetrahymena Other : Ciliate-E1 PreTt13379, 38.m00214, 1062, TTHERM_00361640, 13379
13476 Tetrahymena Other : Ciliate-E1 13476, 1138, PreTt13476, 38.m00311, TTHERM_00367560
14987 Tetrahymena Other : Ciliate-E1 155.m00107, PreTt14987, 1192, 14987, TTHERM_00875870
19121 Tetrahymena Other : Ciliate-E1 85.m00114, PreTt19121, 19121, 3725.m00007, 352, TTHERM_00614730
19947 Tetrahymena Other : Ciliate-E1 115, 68.m00236, 3830.m00598, 19947, PreTt19947, TTHERM_00533900
2142 Tetrahymena Other : Ciliate-E1 1128, 97.m00128, 3724.m00036, TTHERM_00657580, 2142, PreTt02142
22159 Tetrahymena Other : Ciliate-E1 22159, 879, PreTt22159, TTHERM_00901630, 161.m00065
24905 Tetrahymena Other : Ciliate-E1 TTHERM_00390090, 70, 41.m00312, PreTt24905, 24905
25435 Tetrahymena Other : Ciliate-E1 914, 120.m00093, TTHERM_00734120, 25435, PreTt25435
28605 Tetrahymena Other : Ciliate-E1 TTHERM_00370890, 973, 39.m00178, 3693.m00025, PreTt28605, 28605
4856 Tetrahymena Other : Ciliate-E1 TTHERM_00283170, 3694.m00103, 575, 25.m00320, PreTt04856, 4856
6000 Tetrahymena Other : Ciliate-E1 3689.m00035, 6000, 34.m00237, TTHERM_00334560, PreTt06000, 1005
7296 Tetrahymena Other : Ciliate-E1 7296, 118.m00124, 3739.m00046, TTHERM_00728950, 1030, PreTt07296
n803.5 Tetrahymena Other : Ciliate-E1 227.m00041.5, n803.5, 803.5
22235 Tetrahymena Other : Ciliate-E2 : Ciliate-E2-Unclassified 22235, 18.m00261, PreTt22235, 3701.m00023, TTHERM_00216100, 516
22504 Tetrahymena Other : Ciliate-E2 : Ciliate-E2-Unclassified 22504, 628, PreTt22504, TTHERM_00470900, 56.m00208, 3686.m00051
26746 Tetrahymena Other : Ciliate-E2 : Ciliate-E2-Unclassified 26746, PreTt26746, 11.m00443, TTHERM_00145380, 489, 3702.m00165
29162 Tetrahymena Other : Ciliate-E2 : Ciliate-E2-Unclassified TTHERM_00865320, 3751.m00466, 29162, 154.m00120, 290, PreTt29162
1090 Tetrahymena Other : Ciliate-E2 : Ciliate-E2a TTHERM_00670660, 1090, 335, 3731.m00061, PreTt01090, 100.m00151
2256 Tetrahymena Other : Ciliate-E2 : Ciliate-E2a 57.m00195, 3709.m00055, PreTt02256, TTHERM_00474550, 2256, 426
9015 Tetrahymena Other : Ciliate-E3 TTHERM_00566750, 9015, PreTt09015, 3721.m00093, 364, 75.m00213
24353 Tetrahymena Other : Ciliate-E4 24353, TTHERM_00136280, 3698.m00121, 10.m00402, PreTt24353, 548
n1212 Tetrahymena Other : Ciliate-E4 1212, 356.m00012, n1212
n169 Tetrahymena Other : Ciliate-E4 n169, 169, 3825.m02530
10110 Tetrahymena Other : Ciliate-E5 3828.m01372, TTHERM_00077640, 137, PreTt10110, 5.m00461, 10110
13023 Tetrahymena Other : Ciliate-E5 TTHERM_00058380, 4.m00422, PreTt13023, 463, 13023, 3707.m00067
13026 Tetrahymena Other : Ciliate-E5 4.m00425, 461, PreTt13026, 3707.m00070, 13026, TTHERM_00058410
13028 Tetrahymena Other : Ciliate-E5 4.m00427, PreTt13028, 460, TTHERM_00058430, 3707.m00072, 13028
13033 Tetrahymena Other : Ciliate-E5 4.m00432, PreTt13033, 455, TTHERM_00058480, 3707.m00077, 13033
19549 Tetrahymena Other : Ciliate-E5 PreTt19549, 19549, 666, TTHERM_00486180, 59.m00187, 3680.m00044
10501 Tetrahymena Other : Ciliate-E6 TTHERM_00571710, 1028, PreTt10501, 3810.m02061, 76.m00203, 10501
14879 Tetrahymena Other : Ciliate-E6 PreTt14879, 109.m00097, 14879, 1109, TTHERM_00699830
26507 Tetrahymena Other : Ciliate-E6 48.m00270, TTHERM_00433660, PreTt26507, 3831.m01606, 26507, 1013
n1191 Tetrahymena Other : Ciliate-E6 1191, 32.m00161, n1191
27893 Tetrahymena Other : Ciliate-E7 3720.m00060, 74.m00170, PreTt27893, TTHERM_00561320, 27893, 369
27894 Tetrahymena Other : Ciliate-E7 3720.m00061, 74.m00171, 27894, TTHERM_00561330, PreTt27894, 368
22407 Tetrahymena Other : Ciliate-E8 3701.m00190, PreTt22407, TTHERM_00220790, 18.m00433, 507, 22407
2548 Tetrahymena Other : Ciliate-F2 TTHERM_00248520, PreTt02548, 2548, 21.m00379, 822
10577 Tetrahymena Other : IRE 13, 10577, 92.m00119, PreTt10577, TTHERM_00641080
22589 Tetrahymena Other : NAK 626, TTHERM_00471810, 22589, 56.m00293, PreTt22589, 3686.m00136
25339 Tetrahymena Other : Other-Unique PreTt25339, 25339, 811, 22.m00284, TTHERM_00254550
18670 Tetrahymena Other : PEK : GCN2 TTHERM_00467680, 55.m00225, 18670, PreTt18670, 3710.m00074, 423
21870 Tetrahymena Other : PEK : GCN2 PreTt21870, 117.m00122, 21870, 1066, TTHERM_00726040
19858 Tetrahymena Other : TLK 3830.m00511, 68.m00147, 19858, PreTt19858, 123, TTHERM_00532000
4269 Tetrahymena Other : TLK PreTt04269, TTHERM_00494350, 3711.m00103, 4269, 417, 61.m00256
16220 Tetrahymena Other : ULK : ULK TTHERM_00841360, 308, PreTt16220, 3741.m00018, 16220, 147.m00072
2103 Tetrahymena Other : ULK : ULK PreTt02103, 3798.m00216, TTHERM_01080610, 2103, 268, 222.m00059
9755 Tetrahymena Other : ULK : ULK 24.m00186, TTHERM_00266200, 608, 3690.m00002, 9755, PreTt09755
12856 Tetrahymena Other : Uni1 95.m00102, TTHERM_00653690, 3825.m02510, PreTt12856, 12856, 170
27482 Tetrahymena Other : Unique 27482, 3836.m02285, PreTt27482, 92, TTHERM_00354960, 37.m00199
18894 Tetrahymena Other : WEE 18894, 467, 3706.m00122, TTHERM_00241540, PreTt18894, 20.m00358
26815 Tetrahymena Other : WEE 3702.m00234, 485, 26815, PreTt26815, 11.m00512, TTHERM_00146080
GL50803_15397 G.lamblia CMGC : CDK : CDC2 GK022, GL50803_15397
GL50803_8037 G.lamblia CMGC : CDK : CDC2 GK020, GL50803_8037
GL50803_9422 G.lamblia CMGC : CDK : CDC2 GK021, GL50803_9422
GL50803_11290 G.lamblia CMGC : CDK : CDK-Unclassified GL50803_11290, GK024
GL50803_14578 G.lamblia CMGC : CDK : CDK-Unclassified GL50803_14578, GK054
GL50803_4191 G.lamblia CMGC : CDK : CDK-Unclassified GK025, GL50803_4191
GL50803_16802 G.lamblia CMGC : CDK : CDK5 GL50803_16802, GK023
GL50803_96616 G.lamblia CMGC : CDKL GL50803_96616, GK026
GL50803_27520 G.lamblia CMGC : CK2 GL50803_27520, GK027
GL50803_92741 G.lamblia CMGC : CLK GK028, GL50803_92741
GL50803_17139 G.lamblia CMGC : CMGC-GL1 GL50803_17139, GK029
GL50803_21116 G.lamblia CMGC : CMGC-GL1 GK030, GL50803_21116
GL50803_101850 G.lamblia CMGC : DYRK : DYRK1 GL50803_101850, GK031
GL50803_137695 G.lamblia CMGC : DYRK : DYRK2 GK032, GL50803_137695
GL50803_17417 G.lamblia CMGC : DYRK : DYRK2 GL50803_17417, GK034
GL50803_17558 G.lamblia CMGC : DYRK : DYRK2 GK033, GL50803_17558
GL50803_17625 G.lamblia CMGC : GSK GL50803_17625, GK035
GL50803_9116 G.lamblia CMGC : GSK GK036, GL50803_9116
GL50803_17563 G.lamblia CMGC : MAPK : ERK1 GL50803_17563, GK037
GL50803_22850 G.lamblia CMGC : MAPK : ERK7 GK038, GL50803_22850
GL50803_14172 G.lamblia CMGC : RCK : MAK GK039, GL50803_14172
GL50803_6700 G.lamblia CMGC : RCK : MAK GL50803_6700, GK041
GL50803_14004 G.lamblia CMGC : RCK : MOK GK040, GL50803_14004
GL50803_17335 G.lamblia CMGC : SRPK GK042, GL50803_17335
GL50803_16796 G.lamblia Other : Bud32 GL50803_16796, GK044
GL50803_112076 G.lamblia Other : CDC7 GL50803_112076, GK046
GL50803_137730 G.lamblia Other : IKS GL50803_137730, GK047
GL50803_11040 G.lamblia Other : Nek : Nek-GL1 GK087, GL50803_11040
GL50803_12240 G.lamblia Other : Nek : Nek-GL1 GL50803_12240, GK213
GL50803_16167 G.lamblia Other : Nek : Nek-GL1 GK158, GL50803_16167
GL50803_3546 G.lamblia Other : Nek : Nek-GL1 GL50803_3546, GK178
GL50803_6140 G.lamblia Other : Nek : Nek-GL1 GK160, GL50803_6140
GK111b G.lamblia Other : Nek : Nek-GL4 GK111b
GK135 G.lamblia Other : Nek : Nek-GL4 GK135
GL50803_102542 G.lamblia Other : Nek : Nek-GL4 GK111, GL50803_102542
GL50803_112553 G.lamblia Other : Nek : Nek-GL4 GK117, GL50803_112553
GL50803_137696 G.lamblia Other : Nek : Nek-GL4 GL50803_137696, GK115
GL50803_32958 G.lamblia Other : Nek : Nek-GL4 GL50803_32958, GK127
GL50803_9327 G.lamblia Other : Nek : Nek-GL4 GK093, GL50803_9327
GL50803_114937 G.lamblia Other : Nek : Nek-Unclassified GK248, GL50803_114937
GL50803_14648 G.lamblia Other : Nek : Nek-Unclassified GL50803_14648, GK286
GL50803_16205 G.lamblia Other : Nek : Nek-Unclassified GK227, GL50803_16205
GL50803_16279 G.lamblia Other : Nek : Nek-Unclassified GK256, GL50803_16279
GL50803_16952 G.lamblia Other : Nek : Nek-Unclassified GL50803_16952, GK259
GL50803_24400 G.lamblia Other : Nek : Nek-Unclassified GK211, GL50803_24400
GL50803_41186 G.lamblia Other : Nek : Nek-Unclassified GL50803_41186, GK288
GL50803_5999 G.lamblia Other : Nek : Nek-Unclassified GK207, GL50803_5999
GL50803_7356 G.lamblia Other : Nek : Nek-Unclassified GK268, GL50803_7356
GL50803_7653 G.lamblia Other : Nek : Nek-Unclassified GK304, GL50803_7653
GL50803_91451 G.lamblia Other : Nek : Nek-Unclassified GK217, GL50803_91451
GL50803_9289 G.lamblia Other : Nek : Nek-Unclassified GL50803_9289, GK166
GL50803_96878 G.lamblia Other : Nek : Nek-Unclassified GL50803_96878, GK307
GL50803_6624 G.lamblia Other : Other-GL1 GL50803_6624, GK051
GL50803_10313 G.lamblia Other : Other-Unique GK055, GL50803_10313
GL50803_15548 G.lamblia Other : Other-Unique GK056, GL50803_15548
GL50803_17073 G.lamblia Other : Other-Unique GK061, GL50803_17073
GL50803_4405 G.lamblia Other : TTK GL50803_4405, GK068
GL50803_17368 G.lamblia Other : ULK : Fused GK069, GL50803_17368
GL50803_113456 G.lamblia Other : VPS15 GL50803_113456, GK073
GL50803_115572 G.lamblia Other : WEE : WEE-Unclassified GK074, GL50803_115572
GL50803_6199 G.lamblia STE : STE11 : CDC15 GK076, GL50803_6199
LmjF05.0550 L.major CMGC : CDK : CDC2 LmajK045, LmjF05.0550
LmjF27.0560 L.major CMGC : CDK : CDC2 LmjF27.0560, LmajK046
LmjF29.2150 L.major CMGC : CDK : CDC2 LmajK047, LmjF29.2150
LmjF36.0550 L.major CMGC : CDK : CDC2 LmajK048, LmjF36.0550
LmjF11.0110 L.major CMGC : CDK : CDK-Unclassified LmajK049, LmjF11.0110
LmjF12.0130 L.major CMGC : CDK : CDK-Unclassified LmjF12.0130, LmajK050
LmjF27.1940 L.major CMGC : CDK : CDK-Unclassified LmajK051, LmjF27.1940
LmjF30.1780 L.major CMGC : CDK : CDK-Unclassified LmjF30.1780, LmajK052
LmjF16.0990 L.major CMGC : CDK : CDK5 LmjF16.0990, LmajK053
LmjF21.1080 L.major CMGC : CDK : CDK5 LmajK054, LmjF21.1080
LmjF26.0040 L.major CMGC : CDK : CDK7 LmjF26.0040, LmajK055
LmjF09.0310 L.major CMGC : CDK : CRK7 LmajK056, LmjF09.0310
LmjF28.0580 L.major CMGC : CDKL LmajK057, LmjF28.0580
LmjF32.3250 L.major CMGC : CDKL LmjF32.3250, LmajK058
LmjF02.0360 L.major CMGC : CK2 LmjF02.0360, LmajK059
LmjF35.1730 L.major CMGC : CK2 LmajK060, LmjF35.1730
LmjF09.0400 L.major CMGC : CLK LmajK061, LmjF09.0400
LmjF09.0410 L.major CMGC : CLK LmajK062, LmjF09.0410
LmjF25.1560 L.major CMGC : CLK LmajK063, LmjF25.1560
LmjF27.1800 L.major CMGC : CLK LmjF27.1800, LmajK064
LmjF24.0670 L.major CMGC : CMGC-Unique LmajK065, LmjF24.0670
LmjF17.0670 L.major CMGC : DYRK : DYRK-Unclassified LmajK067, LmjF17.0670
LmjF36.4250 L.major CMGC : DYRK : DYRK-Unclassified LmajK066, LmjF36.4250
LmjF14.0830 L.major CMGC : DYRK : DYRK1 LmajK068, LmjF14.0830
LmjF15.0180 L.major CMGC : DYRK : DYRK1 LmjF15.0180, LmajK069
LmjF33.1830 L.major CMGC : DYRK : DYRK2 LmajK070, LmjF33.1830
LmjF35.1860 L.major CMGC : DYRK : DYRK2 LmajK071, LmjF35.1860
LmjF14.1070 L.major CMGC : DYRK : DYRKP LmajK072, LmjF14.1070
LmjF21.1650 L.major CMGC : DYRK : DYRKP LmjF21.1650, LmajK073
LmjF19.0360 L.major CMGC : DYRK : YAK LmajK074, LmjF19.0360
LmjF18.0270 L.major CMGC : GSK LmjF18.0270, LmajK075
LmjF22.0490 L.major CMGC : GSK LmjF22.0490, LmajK076
LmjF10.0200 L.major CMGC : MAPK : ERK1 LmjF10.0200, LmajK077
LmjF10.0490 L.major CMGC : MAPK : ERK1 LmajK078, LmjF10.0490
LmjF13.1640 L.major CMGC : MAPK : ERK1 LmajK079, LmjF13.1640
LmjF19.1440 L.major CMGC : MAPK : ERK1 LmajK080, LmjF19.1440
LmjF30.0370 L.major CMGC : MAPK : ERK1 LmajK081, LmjF30.0370
LmjF30.2910 L.major CMGC : MAPK : ERK1 LmjF30.2910, LmajK082
LmjF33.1380 L.major CMGC : MAPK : ERK1 LmjF33.1380, LmajK083
LmjF36.0720 L.major CMGC : MAPK : ERK7 LmajK084, LmjF36.0720
LmjF36.6470 L.major CMGC : MAPK : ERK7 LmajK085, LmjF36.6470
LmjF03.0210 L.major CMGC : MAPK : MAPK-Unclassified LmjF03.0210, LmajK086
LmjF13.0780 L.major CMGC : MAPK : MAPK-Unclassified LmjF13.0780, LmajK087
LmjF33.2070 L.major CMGC : MAPK : MAPK-Unclassified LmajK088, LmjF33.2070
LmjF19.0180 L.major CMGC : RCK : MAK LmajK089, LmjF19.0180
LmjF27.0100 L.major CMGC : RCK : MAK LmajK090, LmjF27.0100
LmjF35.5010 L.major CMGC : RCK : MOK LmjF35.5010, LmajK091
LmjF01.0750 L.major CMGC : SRPK LmjF01.0750, LmajK094
LmjF26.0980 L.major CMGC : SRPK LmajK092, LmjF26.0980
LmjF30.3580 L.major CMGC : SRPK LmjF30.3580, LmajK093
LmjF25.1520 L.major Other : IKS LmjF25.1520, LmajK103
LmjF07.0160 L.major Other : NEK : NEK-Unclassified LmajK107, LmjF07.0160
LmjF03.0350 L.major Other : Other-Unique LmjF03.0350, LmajK130
LmjF08.0530 L.major Other : Other-Unique LmajK131, LmjF08.0530
LmjF10.0830 L.major Other : Other-Unique LmjF10.0830, LmajK132
LmjF20.0960 L.major Other : Other-Unique LmjF20.0960, LmajK133
LmjF21.0823 L.major Other : Other-Unique LmjF21.0823, LmajK136
LmjF36.2630 L.major Other : Other-Unique LmjF36.2630, LmajK145
LmjF31.2860 L.major Other : TLK LmajK150, LmjF31.2860
LmjF28.1760 L.major Other : VPS15 LmajK153, LmjF28.1760
LmjF29.2720 L.major Other : WEE : WEE-Unclassified LmjF29.2720, LmajK154
LmjF32.1020 L.major STE : STE-Unique LmjF32.1020, LmajK183
LmjF35.3170 L.major STE : STE-Unique LmjF35.3170, LmajK181
LmjF35.4000 L.major STE : STE-Unique LmjF35.4000, LmajK182
LmjF21.0270 L.major STE : STE11 : CDC15 LmajK188, LmjF21.0270
LmjF33.1400 L.major STE : STE11 : STE11-Unclassified LmajK214, LmjF33.1400
95114.m00093 T.vaginalis CAMK : CAMK-Unique 95114.m00093, TvagK1028
96895.m00082 T.vaginalis CAMK : CAMK-Unique 96895.m00082, TvagK1030
86233.m00024 T.vaginalis CAMK : CAMK1 TvagK0909, 86233.m00024
80213.m00073 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag1 TvagK0138, 80213.m00073
80459.m00164 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag1 80459.m00164, TvagK0139
80597.m00004 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag1 80597.m00004, TvagK0824
81379.m00075 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag1 81379.m00075, TvagK0144
81529.m00379 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag1 TvagK0825, 81529.m00379
81812.m00090 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag1 81812.m00090, TvagK0149
81812.m00091 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag1 81812.m00091, TvagK0150
81812.m00103 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag1 81812.m00103, TvagK0151
82699.m00109 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag1 TvagK0158, 82699.m00109
82699.m00122 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag1 82699.m00122, TvagK0160
84473.m00027 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag1 84473.m00027, TvagK0173
84773.m00045 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag1 84773.m00045, TvagK0174
85522.m00037 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag1 85522.m00037, TvagK0176
85522.m00041 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag1 85522.m00041, TvagK0177
85666.m00048 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag1 TvagK0181, 85666.m00048
85876.m00174 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag1 85876.m00174, TvagK0184
85933.m00100 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag1 85933.m00100, TvagK0185
86188.m00106 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag1 86188.m00106, TvagK0188
86188.m00116 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag1 86188.m00116, TvagK0190
86188.m00120 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag1 TvagK0191, 86188.m00120
86797.m00083 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag1 86797.m00083, TvagK0193
86997.m00207 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag1 TvagK0194, 86997.m00207
87050.m00035 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag1 TvagK0195, 87050.m00035
88666.m00231 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag1 88666.m00231, TvagK0197
89334.m00080 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag1 89334.m00080, TvagK0199
89470.m00256 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag1 89470.m00256, TvagK0703
89704.m00145 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag1 89704.m00145, TvagK0204
90019.m00254 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag1 TvagK0207, 90019.m00254
90492.m00268 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag1 90492.m00268, TvagK0210
91913.m00065 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag1 TvagK0828, 91913.m00065
92057.m00024 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag1 TvagK0213, 92057.m00024
92349.m00277 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag1 TvagK0215, 92349.m00277
92789.m00066 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag1 92789.m00066, TvagK0217
92853.m00197 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag1 92853.m00197, TvagK0220
93242.m00133 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag1 93242.m00133, TvagK0223
93242.m00192 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag1 TvagK0233, 93242.m00192
93576.m00080 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag1 TvagK0237, 93576.m00080
93606.m00005 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag1 TvagK0238, 93606.m00005
94426.m00135 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag1 TvagK0242, 94426.m00135
94483.m00080 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag1 94483.m00080, TvagK0244
94502.m00072 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag1 94502.m00072, TvagK0245
96098.m00089 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag1 TvagK0252, 96098.m00089
96145.m00195 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag1 TvagK0253, 96145.m00195
96726.m00087 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag1 TvagK0257, 96726.m00087
97166.m00054 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag1 97166.m00054, TvagK0258
97407.m00020 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag1 TvagK0260, 97407.m00020
TVAG_488840 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag1 TVAG_488840, TvagK1075
80520.m00020 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Tvag2 80520.m00020, TvagK0515
81732.m00008 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Unclassified 81732.m00008, TvagK0147
87361.m00157 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Unclassified TvagK0999, 87361.m00157
88471.m00106 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Unclassified TvagK1003, 88471.m00106
89650.m00190 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Unclassified 89650.m00190, TvagK1009
91566.m00145 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Unclassified TvagK1015, 91566.m00145
91881.m00047 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Unclassified 91881.m00047, TvagK1018
93242.m00194 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Unclassified 93242.m00194, TvagK1022
94222.m00136 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Unclassified TvagK0240, 94222.m00136
94426.m00144 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Unclassified TvagK0243, 94426.m00144
94734.m00211 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Unclassified 94734.m00211, TvagK0248
96280.m00182 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Unclassified 96280.m00182, TvagK0256
TVAG_116390 T.vaginalis CAMK : CAMKL : CAMKL-Unclassified TvagK1044, TVAG_116390
82736.m00229 T.vaginalis CK1 : CK1 : CK1-D TvagK0448, 82736.m00229
83007.m00267 T.vaginalis CK1 : CK1 : CK1-Unclassified TvagK0451, 83007.m00267
85876.m00198 T.vaginalis CK1 : CK1 : CK1-Unclassified 85876.m00198, TvagK0468
88420.m00071 T.vaginalis CK1 : CK1 : CK1-Unclassified TvagK1002, 88420.m00071
90093.m00071 T.vaginalis CK1 : CK1 : CK1-Unclassified TvagK0480, 90093.m00071
92880.m00170 T.vaginalis CK1 : TTBK 92880.m00170, TvagK0493
80798.m00075 T.vaginalis CMGC : CDK : CDC2 TvagK0577, 80798.m00075
82761.m00542 T.vaginalis CMGC : CDK : CDC2 TvagK0583, 82761.m00542
85889.m00444 T.vaginalis CMGC : CDK : CDC2 85889.m00444, TvagK0587
87150.m00250 T.vaginalis CMGC : CDK : CDC2 TvagK0590, 87150.m00250
87854.m00199 T.vaginalis CMGC : CDK : CDC2 TvagK0591, 87854.m00199
88273.m00284 T.vaginalis CMGC : CDK : CDC2 TvagK0593, 88273.m00284
92043.m00144 T.vaginalis CMGC : CDK : CDC2 92043.m00144, TvagK0604
95940.m00220 T.vaginalis CMGC : CDK : CDC2 TvagK0610, 95940.m00220
96252.m00271 T.vaginalis CMGC : CDK : CDC2 TvagK0611, 96252.m00271
97324.m00300 T.vaginalis CMGC : CDK : CDC2 97324.m00300, TvagK0613
85357.m00065 T.vaginalis CMGC : CDK : CDK-Unclassified 85357.m00065, TvagK0586
81845.m00219 T.vaginalis CMGC : CDK : CDK20 TvagK0578, 81845.m00219
90925.m00094 T.vaginalis CMGC : CDK : CDK20 TvagK0599, 90925.m00094
84685.m00003 T.vaginalis CMGC : CDK : CDK5 84685.m00003, TvagK0585
86498.m00569 T.vaginalis CMGC : CDK : CDK5 86498.m00569, TvagK0588
81864.m00296 T.vaginalis CMGC : CDK : CDK7 81864.m00296, TvagK0579
91340.m00080 T.vaginalis CMGC : CDK : CDK7 91340.m00080, TvagK0601
81877.m00050 T.vaginalis CMGC : CDK : CDK8-like TvagK0834, 81877.m00050
89772.m00026 T.vaginalis CMGC : CDK : CDK8-like TvagK0835, 89772.m00026
90729.m00113 T.vaginalis CMGC : CDK : CDK8-like TvagK0836, 90729.m00113
92921.m00340 T.vaginalis CMGC : CDK : CDK8-like 92921.m00340, TvagK0837
93204.m00229 T.vaginalis CMGC : CDK : CDK8-like TvagK0838, 93204.m00229
93680.m00030 T.vaginalis CMGC : CDK : CRK7 TvagK1024, 93680.m00030
96281.m00300 T.vaginalis CMGC : CDK : CRK7 TvagK0612, 96281.m00300
82736.m00203 T.vaginalis CMGC : CDK : CRK7-like TvagK0581, 82736.m00203
82761.m00463 T.vaginalis CMGC : CDK : CRK7-like TvagK0582, 82761.m00463
82952.m00170 T.vaginalis CMGC : CDK : CRK7-like TvagK0950, 82952.m00170
86244.m00029 T.vaginalis CMGC : CDK : CRK7-like TvagK0916, 86244.m00029
87414.m00372 T.vaginalis CMGC : CDK : CRK7-like TvagK0917, 87414.m00372
87835.m00290 T.vaginalis CMGC : CDK : CRK7-like 87835.m00290, TvagK0918
88200.m00230 T.vaginalis CMGC : CDK : CRK7-like 88200.m00230, TvagK0592
88601.m00465 T.vaginalis CMGC : CDK : CRK7-like 88601.m00465, TvagK0594
89123.m00090 T.vaginalis CMGC : CDK : CRK7-like 89123.m00090, TvagK0597
91895.m00068 T.vaginalis CMGC : CDK : CRK7-like TvagK0602, 91895.m00068
92757.m00246 T.vaginalis CMGC : CDK : CRK7-like 92757.m00246, TvagK0605
93680.m00032 T.vaginalis CMGC : CDK : CRK7-like 93680.m00032, TvagK0951
97466.m00043 T.vaginalis CMGC : CDK : CRK7-like 97466.m00043, TvagK0614
116476.m00003 T.vaginalis CMGC : CK2 116476.m00003, TvagK0711
81177.m00030 T.vaginalis CMGC : CK2 TvagK0818, 81177.m00030
81368.m00097 T.vaginalis CMGC : CK2 TvagK0819, 81368.m00097
81840.m00170 T.vaginalis CMGC : CK2 81840.m00170, TvagK0712
81982.m00113 T.vaginalis CMGC : CK2 81982.m00113, TvagK0713
82397.m00111 T.vaginalis CMGC : CK2 TvagK0714, 82397.m00111
82569.m00144 T.vaginalis CMGC : CK2 TvagK0715, 82569.m00144
82576.m00136 T.vaginalis CMGC : CK2 TvagK0861, 82576.m00136
84306.m00055 T.vaginalis CMGC : CK2 TvagK0862, 84306.m00055
84394.m00063 T.vaginalis CMGC : CK2 TvagK0716, 84394.m00063
84774.m00068 T.vaginalis CMGC : CK2 84774.m00068, TvagK0717
84943.m00149 T.vaginalis CMGC : CK2 TvagK0863, 84943.m00149
85232.m00154 T.vaginalis CMGC : CK2 85232.m00154, TvagK0820
86088.m00471 T.vaginalis CMGC : CK2 TvagK0718, 86088.m00471
87363.m00186 T.vaginalis CMGC : CK2 TvagK0821, 87363.m00186
88200.m00281 T.vaginalis CMGC : CK2 88200.m00281, TvagK0822
89154.m00319 T.vaginalis CMGC : CK2 89154.m00319, TvagK0719
89397.m00103 T.vaginalis CMGC : CK2 TvagK0720, 89397.m00103
90469.m00025 T.vaginalis CMGC : CK2 TvagK0721, 90469.m00025
92069.m00301 T.vaginalis CMGC : CK2 TvagK0722, 92069.m00301
93440.m00435 T.vaginalis CMGC : CK2 93440.m00435, TvagK0823
96423.m00198 T.vaginalis CMGC : CK2 96423.m00198, TvagK0723
96955.m00178 T.vaginalis CMGC : CK2 96955.m00178, TvagK0864
97080.m00044 T.vaginalis CMGC : CK2 TvagK0724, 97080.m00044
97340.m00043 T.vaginalis CMGC : CK2 TvagK0725, 97340.m00043
80378.m00184 T.vaginalis CMGC : CLK TvagK0940, 80378.m00184
81982.m00121 T.vaginalis CMGC : CLK TvagK0941, 81982.m00121
84561.m00139 T.vaginalis CMGC : CLK 84561.m00139, TvagK0956
88546.m00288 T.vaginalis CMGC : CLK 88546.m00288, TvagK0957
TVAG_369000 T.vaginalis CMGC : CMGC-Tvag1 TvagK1068, TVAG_369000
80213.m00062 T.vaginalis CMGC : DYRK : DYRK2 TvagK0645, 80213.m00062
80364.m00037 T.vaginalis CMGC : DYRK : DYRK2 80364.m00037, TvagK0646
81704.m00034 T.vaginalis CMGC : DYRK : DYRK2 TvagK0647, 81704.m00034
81909.m00091 T.vaginalis CMGC : DYRK : DYRK2 TvagK0648, 81909.m00091
82759.m00088 T.vaginalis CMGC : DYRK : DYRK2 82759.m00088, TvagK0649
82762.m00244 T.vaginalis CMGC : DYRK : DYRK2 82762.m00244, TvagK0650
84774.m00082 T.vaginalis CMGC : DYRK : DYRK2 84774.m00082, TvagK0652
84891.m00119 T.vaginalis CMGC : DYRK : DYRK2 84891.m00119, TvagK0653
86498.m00531 T.vaginalis CMGC : DYRK : DYRK2 TvagK0657, 86498.m00531
88273.m00404 T.vaginalis CMGC : DYRK : DYRK2 88273.m00404, TvagK0659
88399.m00068 T.vaginalis CMGC : DYRK : DYRK2 88399.m00068, TvagK0660
89154.m00301 T.vaginalis CMGC : DYRK : DYRK2 89154.m00301, TvagK0662
92853.m00143 T.vaginalis CMGC : DYRK : DYRK2 TvagK0665, 92853.m00143
93234.m00173 T.vaginalis CMGC : DYRK : DYRK2 TvagK0666, 93234.m00173
93947.m00095 T.vaginalis CMGC : DYRK : DYRK2 TvagK0668, 93947.m00095
94583.m00019 T.vaginalis CMGC : DYRK : DYRK2 TvagK0670, 94583.m00019
95836.m00094 T.vaginalis CMGC : DYRK : DYRK2 95836.m00094, TvagK0671
120260.m00006 T.vaginalis CMGC : DYRK : YAK 120260.m00006, TvagK0644
84370.m00118 T.vaginalis CMGC : DYRK : YAK 84370.m00118, TvagK0651
85746.m00199 T.vaginalis CMGC : DYRK : YAK TvagK0654, 85746.m00199
86120.m00092 T.vaginalis CMGC : DYRK : YAK TvagK0655, 86120.m00092
86278.m00103 T.vaginalis CMGC : DYRK : YAK TvagK0656, 86278.m00103
86498.m00623 T.vaginalis CMGC : DYRK : YAK 86498.m00623, TvagK0658
88945.m00103 T.vaginalis CMGC : DYRK : YAK 88945.m00103, TvagK0661
90019.m00227 T.vaginalis CMGC : DYRK : YAK 90019.m00227, TvagK0663
90524.m00025 T.vaginalis CMGC : DYRK : YAK 90524.m00025, TvagK0664
92030.m00078 T.vaginalis CMGC : DYRK : YAK TvagK0970, 92030.m00078
93357.m00043 T.vaginalis CMGC : DYRK : YAK TvagK0667, 93357.m00043
93440.m00455 T.vaginalis CMGC : DYRK : YAK TvagK0971, 93440.m00455
94508.m00090 T.vaginalis CMGC : DYRK : YAK TvagK0669, 94508.m00090
81869.m00200 T.vaginalis CMGC : GSK TvagK0755, 81869.m00200
82872.m00053 T.vaginalis CMGC : GSK TvagK0756, 82872.m00053
83363.m00084 T.vaginalis CMGC : GSK 83363.m00084, TvagK0757
83714.m00243 T.vaginalis CMGC : GSK TvagK0758, 83714.m00243
87414.m00318 T.vaginalis CMGC : GSK TvagK0759, 87414.m00318
88026.m00179 T.vaginalis CMGC : GSK TvagK0760, 88026.m00179
90316.m00115 T.vaginalis CMGC : GSK TvagK0761, 90316.m00115
90925.m00118 T.vaginalis CMGC : GSK 90925.m00118, TvagK0762
91566.m00180 T.vaginalis CMGC : GSK TvagK0763, 91566.m00180
92788.m00019 T.vaginalis CMGC : GSK 92788.m00019, TvagK0764
94291.m00051 T.vaginalis CMGC : GSK TvagK0765, 94291.m00051
95695.m00061 T.vaginalis CMGC : GSK 95695.m00061, TvagK0766
96800.m00221 T.vaginalis CMGC : GSK 96800.m00221, TvagK0767
80530.m00070 T.vaginalis CMGC : MAPK : ERK1 80530.m00070, TvagK0576
88834.m00149 T.vaginalis CMGC : MAPK : ERK1 88834.m00149, TvagK0595
90528.m00075 T.vaginalis CMGC : MAPK : ERK1 TvagK0598, 90528.m00075
91970.m00074 T.vaginalis CMGC : MAPK : ERK1 TvagK0603, 91970.m00074
81864.m00329 T.vaginalis CMGC : MAPK : ERK7 TvagK0580, 81864.m00329
86673.m00415 T.vaginalis CMGC : MAPK : ERK7 TvagK0589, 86673.m00415
88914.m00152 T.vaginalis CMGC : MAPK : ERK7 88914.m00152, TvagK0596
91127.m00242 T.vaginalis CMGC : MAPK : ERK7 TvagK0600, 91127.m00242
94734.m00162 T.vaginalis CMGC : MAPK : ERK7 94734.m00162, TvagK0609
108748.m00003 T.vaginalis CMGC : RCK : MAK TvagK0574, 108748.m00003
134846.m00005 T.vaginalis CMGC : RCK : MAK TvagK0575, 134846.m00005
84511.m00298 T.vaginalis CMGC : RCK : MAK 84511.m00298, TvagK0584
93494.m00044 T.vaginalis CMGC : RCK : MAK TvagK0978, 93494.m00044
93494.m00049 T.vaginalis CMGC : RCK : MAK 93494.m00049, TvagK0606
94102.m00175 T.vaginalis CMGC : RCK : MAK 94102.m00175, TvagK0607
94173.m00185 T.vaginalis CMGC : RCK : MAK TvagK0979, 94173.m00185
94173.m00214 T.vaginalis CMGC : RCK : MAK 94173.m00214, TvagK0608
82181.m00150 T.vaginalis CMGC : RCK : MOK TvagK0839, 82181.m00150
85165.m00039 T.vaginalis CMGC : RCK : MOK TvagK0840, 85165.m00039
89294.m00064 T.vaginalis CMGC : RCK : MOK 89294.m00064, TvagK0841
91562.m00103 T.vaginalis CMGC : RCK : MOK 91562.m00103, TvagK0842
94984.m00243 T.vaginalis CMGC : RCK : MOK TvagK0843, 94984.m00243
82488.m00083 T.vaginalis CMGC : SRPK 82488.m00083, TvagK0948
95864.m00019 T.vaginalis CMGC : SRPK TvagK0949, 95864.m00019
89692.m00407 T.vaginalis Other : CAMKK TvagK0923, 89692.m00407
86827.m00367 T.vaginalis Other : CDC7 86827.m00367, TvagK0919
86997.m00231 T.vaginalis Other : CDC7 TvagK0920, 86997.m00231
93234.m00202 T.vaginalis Other : CDC7 TvagK0921, 93234.m00202
92349.m00218 T.vaginalis Other : NAK : NAK-Unclassified TvagK0879, 92349.m00218
96732.m00436 T.vaginalis Other : NAK : NAK-Unclassified TvagK0880, 96732.m00436
90492.m00231 T.vaginalis Other : Other-Tvag3 TvagK1012, 90492.m00231
81529.m00557 T.vaginalis Other : Other-Unique TvagK0985, 81529.m00557
83260.m00086 T.vaginalis Other : Other-Unique 83260.m00086, TvagK0990
93904.m00234 T.vaginalis Other : TLK 93904.m00234, TvagK1027
89137.m00097 T.vaginalis Other : TTK 89137.m00097, TvagK0966
91860.m00070 T.vaginalis Other : TTK 91860.m00070, TvagK0967
82736.m00209 T.vaginalis Other : ULK : ULK 82736.m00209, TvagK0021
80596.m00224 T.vaginalis Other : Uni1 80596.m00224, TvagK0895
90210.m00287 T.vaginalis Other : Uni1 90210.m00287, TvagK0896
96145.m00178 T.vaginalis Other : Uni1 TvagK0897, 96145.m00178
84085.m00082 T.vaginalis Other : VPS15 84085.m00082, TvagK0873
90455.m00097 T.vaginalis Other : VPS15 90455.m00097, TvagK0875
94173.m00177 T.vaginalis Other : WEE : WEE-Unclassified TvagK0887, 94173.m00177
83791.m00055 T.vaginalis TKL : TKL-Tvag1 TvagK0279, 83791.m00055
CAMK1c-S1_f S.moellendorffii CAMK : CAMK1 : CAMK1c CAMK1c-S1_f
CAMK1c-S1_h S.moellendorffii CAMK : CAMK1 : CAMK1c CAMK1c-S1_h
CAMK1c-S1_i S.moellendorffii CAMK : CAMK1 : CAMK1c CAMK1c-S1_i
CAMK1c-S1_k S.moellendorffii CAMK : CAMK1 : CAMK1c CAMK1c-S1_k
CAMK1c-S1_l S.moellendorffii CAMK : CAMK1 : CAMK1c CAMK1c-S1_l
CAMK1c-S1_m S.moellendorffii CAMK : CAMK1 : CAMK1c CAMK1c-S1_m
CAMK1c-S2_a S.moellendorffii CAMK : CAMK1 : CAMK1c CAMK1c-S2_a
CAMK1c-S2_c S.moellendorffii CAMK : CAMK1 : CAMK1c CAMK1c-S2_c
CAMK1c-S2_d S.moellendorffii CAMK : CAMK1 : CAMK1c CAMK1c-S2_d
CAMK1c-S2_h-1 S.moellendorffii CAMK : CAMK1 : CAMK1c CAMK1c-S2_h-1
CAMK1c-S2_h-2 S.moellendorffii CAMK : CAMK1 : CAMK1c CAMK1c-S2_h-2
CAMK1c-S2_j S.moellendorffii CAMK : CAMK1 : CAMK1c CAMK1c-S2_j
CAMK1c-S5_b S.moellendorffii CAMK : CAMK1 : CAMK1c CAMK1c-S5_b
CAMK1c-S5_e S.moellendorffii CAMK : CAMK1 : CAMK1c CAMK1c-S5_e
CAMK1c-S5_f S.moellendorffii CAMK : CAMK1 : CAMK1c CAMK1c-S5_f
CAMK1c-S5_n S.moellendorffii CAMK : CAMK1 : CAMK1c CAMK1c-S5_n
CAMK1c-S5_o S.moellendorffii CAMK : CAMK1 : CAMK1c CAMK1c-S5_o
CAMK1c-S5_p S.moellendorffii CAMK : CAMK1 : CAMK1c CAMK1c-S5_p
CAMKL-S1_c S.moellendorffii CAMK : CAMKL : Smoe1 CAMKL-S1_c
CAMKL-S1_e-1 S.moellendorffii CAMK : CAMKL : Smoe1 CAMKL-S1_e-1
CAMKL-S1_e-2 S.moellendorffii CAMK : CAMKL : Smoe1 CAMKL-S1_e-2
CAMKL-S1_f-1 S.moellendorffii CAMK : CAMKL : Smoe1 CAMKL-S1_f-1
CAMKL-S1_f-2 S.moellendorffii CAMK : CAMKL : Smoe1 CAMKL-S1_f-2
PPCK_a-1 S.moellendorffii CAMK : PPCK : PPCK-Unclassified PPCK_a-1
PPCK_b S.moellendorffii CAMK : PPCK : PPCK-Unclassified PPCK_b
PPCK_d S.moellendorffii CAMK : PPCK : PPCK-Unclassified PPCK_d
CDC2-1 S.moellendorffii CMGC : CDK : CDC2 CDC2-1
CDC2-2 S.moellendorffii CMGC : CDK : CDC2 CDC2-2
CDC2-S1_a S.moellendorffii CMGC : CDK : CDC2-smoe1 CDC2-S1_a
CDC2-S1_b S.moellendorffii CMGC : CDK : CDC2-smoe1 CDC2-S1_b
CDC2-S1_d S.moellendorffii CMGC : CDK : CDC2-smoe1 CDC2-S1_d
CDC2-S1_e S.moellendorffii CMGC : CDK : CDC2-smoe1 CDC2-S1_e
CDC2-S1_f S.moellendorffii CMGC : CDK : CDC2-smoe1 CDC2-S1_f
CDC2-S1_g S.moellendorffii CMGC : CDK : CDC2-smoe1 CDC2-S1_g
CDC2-S1_h S.moellendorffii CMGC : CDK : CDC2-smoe1 CDC2-S1_h
CDC2-S1_j S.moellendorffii CMGC : CDK : CDC2-smoe1 CDC2-S1_j
CDC2-S2_a S.moellendorffii CMGC : CDK : CDC2-smoe2 CDC2-S2_a
CDC2-S2_b S.moellendorffii CMGC : CDK : CDC2-smoe2 CDC2-S2_b
CDC2-S2_c S.moellendorffii CMGC : CDK : CDC2-smoe2 CDC2-S2_c
CDC2-S2_d S.moellendorffii CMGC : CDK : CDC2-smoe2 CDC2-S2_d
CDC2-S2_e S.moellendorffii CMGC : CDK : CDC2-smoe2 CDC2-S2_e
CDC2-S2_f S.moellendorffii CMGC : CDK : CDC2-smoe2 CDC2-S2_f
CDC2-S2_g S.moellendorffii CMGC : CDK : CDC2-smoe2 CDC2-S2_g
CDC2-S2_h S.moellendorffii CMGC : CDK : CDC2-smoe2 CDC2-S2_h
CDC2-S2_j S.moellendorffii CMGC : CDK : CDC2-smoe2 CDC2-S2_j
CDC2-S2_k S.moellendorffii CMGC : CDK : CDC2-smoe2 CDC2-S2_k
CDC2-S2_m S.moellendorffii CMGC : CDK : CDC2-smoe2 CDC2-S2_m
CDC2-S2_n S.moellendorffii CMGC : CDK : CDC2-smoe2 CDC2-S2_n
CDC2-S2_o S.moellendorffii CMGC : CDK : CDC2-smoe2 CDC2-S2_o
CDK-Un_b S.moellendorffii CMGC : CDK : CDK-Unclassified CDK-Un_b
CDK-Un_c S.moellendorffii CMGC : CDK : CDK-Unclassified CDK-Un_c
CDK-Un_d S.moellendorffii CMGC : CDK : CDK-Unclassified CDK-Un_d
CDK-Un_g S.moellendorffii CMGC : CDK : CDK-Unclassified CDK-Un_g
CDK11_a-1 S.moellendorffii CMGC : CDK : CDK11 CDK11_a-1
CDK11_a-2 S.moellendorffii CMGC : CDK : CDK11 CDK11_a-2
CDK11_b-1 S.moellendorffii CMGC : CDK : CDK11 CDK11_b-1
CDK11_b-2 S.moellendorffii CMGC : CDK : CDK11 CDK11_b-2
CDK11_c S.moellendorffii CMGC : CDK : CDK11 CDK11_c
CDK11_d S.moellendorffii CMGC : CDK : CDK11 CDK11_d
CDK7-1 S.moellendorffii CMGC : CDK : CDK7 CDK7-1
CDK7-2 S.moellendorffii CMGC : CDK : CDK7 CDK7-2
CDK8 S.moellendorffii CMGC : CDK : CDK8 CDK8
CDKB_a-1 S.moellendorffii CMGC : CDK : CDKB CDKB_a-1
CDKB_a-2 S.moellendorffii CMGC : CDK : CDKB CDKB_a-2
CDKB_b S.moellendorffii CMGC : CDK : CDKB CDKB_b
CDKB_c S.moellendorffii CMGC : CDK : CDKB CDKB_c
CRK7_b S.moellendorffii CMGC : CDK : CRK7 CRK7_b
CRK7_c S.moellendorffii CMGC : CDK : CRK7 CRK7_c
CRK7_d S.moellendorffii CMGC : CDK : CRK7 CRK7_d
CRK7_e S.moellendorffii CMGC : CDK : CRK7 CRK7_e
CRK7a S.moellendorffii CMGC : CDK : CRK7 CRK7a
CRK7-p1_a S.moellendorffii CMGC : CDK : CRK7-plant1 CRK7-p1_a
CRK7-p1_b S.moellendorffii CMGC : CDK : CRK7-plant1 CRK7-p1_b
CK2-1 S.moellendorffii CMGC : CK2 CK2-1
CK2-2 S.moellendorffii CMGC : CK2 CK2-2
CLK_a S.moellendorffii CMGC : CLK CLK_a
CLK_b S.moellendorffii CMGC : CLK CLK_b
CLK_c S.moellendorffii CMGC : CLK CLK_c
CLK_d S.moellendorffii CMGC : CLK CLK_d
DYRK2_a S.moellendorffii CMGC : DYRK : DYRK2 DYRK2_a
DYRK2_b S.moellendorffii CMGC : DYRK : DYRK2 DYRK2_b
DYRKP-1 S.moellendorffii CMGC : DYRK : DYRKP DYRKP-1
DYRKP-2 S.moellendorffii CMGC : DYRK : DYRKP DYRKP-2
PRP4_a S.moellendorffii CMGC : DYRK : PRP4 PRP4_a
PRP4_b S.moellendorffii CMGC : DYRK : PRP4 PRP4_b
PRP4_c S.moellendorffii CMGC : DYRK : PRP4 PRP4_c
PRP4_d S.moellendorffii CMGC : DYRK : PRP4 PRP4_d
PRP4_e S.moellendorffii CMGC : DYRK : PRP4 PRP4_e
YAK_a S.moellendorffii CMGC : DYRK : YAK YAK_a
YAK_b S.moellendorffii CMGC : DYRK : YAK YAK_b
YAK_d S.moellendorffii CMGC : DYRK : YAK YAK_d
GSK_a-1 S.moellendorffii CMGC : GSK GSK_a-1
GSK_a-2 S.moellendorffii CMGC : GSK GSK_a-2
GSK_b S.moellendorffii CMGC : GSK GSK_b
ERK-Un S.moellendorffii CMGC : MAPK : ERK1 ERK-Un
ERK-p1_a-1 S.moellendorffii CMGC : MAPK : ERK1 ERK-p1_a-1
ERK-p1_a-2 S.moellendorffii CMGC : MAPK : ERK1 ERK-p1_a-2
ERK-p1_b-1 S.moellendorffii CMGC : MAPK : ERK1 ERK-p1_b-1
ERK-p1_b-2 S.moellendorffii CMGC : MAPK : ERK1 ERK-p1_b-2
ERK-p2-1 S.moellendorffii CMGC : MAPK : ERK1 ERK-p2-1
ERK-p2-2 S.moellendorffii CMGC : MAPK : ERK1 ERK-p2-2
ERK5_a-1 S.moellendorffii CMGC : MAPK : ERK1 ERK5_a-1
ERK5_a-2 S.moellendorffii CMGC : MAPK : ERK1 ERK5_a-2
ERK5_b S.moellendorffii CMGC : MAPK : ERK1 ERK5_b
ERK5_c S.moellendorffii CMGC : MAPK : ERK1 ERK5_c
ERK7 S.moellendorffii CMGC : MAPK : ERK1 ERK7
MAK_a S.moellendorffii CMGC : RCK : MAK MAK_a
MAK_b S.moellendorffii CMGC : RCK : MAK MAK_b
MAK_c S.moellendorffii CMGC : RCK : MAK MAK_c
MAK_d S.moellendorffii CMGC : RCK : MAK MAK_d
MAK_e S.moellendorffii CMGC : RCK : MAK MAK_e
MOK S.moellendorffii CMGC : RCK : MOK MOK
SRPK_a S.moellendorffii CMGC : SRPK SRPK_a
SRPK_b S.moellendorffii CMGC : SRPK SRPK_b
SRPK_c S.moellendorffii CMGC : SRPK SRPK_c
SRPK_d S.moellendorffii CMGC : SRPK SRPK_d
CDC7_a S.moellendorffii Other : CDC7 CDC7_a
CDC7_b S.moellendorffii Other : CDC7 CDC7_b
IRE-1 S.moellendorffii Other : IRE IRE-1
IRE-2 S.moellendorffii Other : IRE IRE-2
NAK_b-1 S.moellendorffii Other : NAK : MPSK NAK_b-1
NAK_b-2 S.moellendorffii Other : NAK : MPSK NAK_b-2
PEK-S1_a S.moellendorffii Other : PEK : PEK-Unclassified PEK-S1_a
PEK-S1_b S.moellendorffii Other : PEK : PEK-Unclassified PEK-S1_b
PEK-S1_c S.moellendorffii Other : PEK : PEK-Unclassified PEK-S1_c
PEK-S1_d S.moellendorffii Other : PEK : PEK-Unclassified PEK-S1_d
PEK-S1_e S.moellendorffii Other : PEK : PEK-Unclassified PEK-S1_e
PEK-S1_f S.moellendorffii Other : PEK : PEK-Unclassified PEK-S1_f
PEK-S1_g S.moellendorffii Other : PEK : PEK-Unclassified PEK-S1_g
PEK-S1_h S.moellendorffii Other : PEK : PEK-Unclassified PEK-S1_h
PEK-S1_i S.moellendorffii Other : PEK : PEK-Unclassified PEK-S1_i
PEK-S1_j S.moellendorffii Other : PEK : PEK-Unclassified PEK-S1_j
PEK-S1_k S.moellendorffii Other : PEK : PEK-Unclassified PEK-S1_k
PEK-S1_l S.moellendorffii Other : PEK : PEK-Unclassified PEK-S1_l
PEK-S1_m S.moellendorffii Other : PEK : PEK-Unclassified PEK-S1_m
PEK-S1_n S.moellendorffii Other : PEK : PEK-Unclassified PEK-S1_n
PEK-S1_o S.moellendorffii Other : PEK : PEK-Unclassified PEK-S1_o
PEK-S1_p S.moellendorffii Other : PEK : PEK-Unclassified PEK-S1_p
PEK-S1_q S.moellendorffii Other : PEK : PEK-Unclassified PEK-S1_q
PEK-S1_r S.moellendorffii Other : PEK : PEK-Unclassified PEK-S1_r
PEK-S1_s S.moellendorffii Other : PEK : PEK-Unclassified PEK-S1_s
PEK-S1_t S.moellendorffii Other : PEK : PEK-Unclassified PEK-S1_t
PEK-S1_u S.moellendorffii Other : PEK : PEK-Unclassified PEK-S1_u
PEKb S.moellendorffii Other : PEK : PEK-Unclassified PEKb
TLK-1 S.moellendorffii Other : TLK TLK-1
TLK-2 S.moellendorffii Other : TLK TLK-2
TTK_a S.moellendorffii Other : TTK TTK_a
TTK_b S.moellendorffii Other : TTK TTK_b
ULK-f3 S.moellendorffii Other : ULK : ULK-frag ULK-f3
VPS15-1 S.moellendorffii Other : VPS15 VPS15-1
VPS15-2 S.moellendorffii Other : VPS15 VPS15-2
WEE-S1_b S.moellendorffii Other : WEE : WEE-Unclassified WEE-S1_b
WEE-S1_c S.moellendorffii Other : WEE : WEE-Unclassified WEE-S1_c
WEE-S1_d S.moellendorffii Other : WEE : WEE-Unclassified WEE-S1_d
WEE-S1_g S.moellendorffii Other : WEE : WEE-Unclassified WEE-S1_g
WEE_a S.moellendorffii Other : WEE : WEE-Unclassified WEE_a
WEE_b S.moellendorffii Other : WEE : WEE-Unclassified WEE_b
STE-Un_b S.moellendorffii STE : STE-Unique STE-Un_b
IRAK-0_bt S.moellendorffii TKL : IRAK : IRAK-0 IRAK-0_bt
IRAK-Un_ag S.moellendorffii TKL : IRAK : IRAK-Unclassified IRAK-Un_ag
IRAK-Un_dd S.moellendorffii TKL : IRAK : IRAK-Unclassified IRAK-Un_dd
IRAK-Un_dq S.moellendorffii TKL : IRAK : IRAK-Unclassified IRAK-Un_dq
LRR36_k S.moellendorffii TKL : IRAK : LRR36 LRR36_k
LRR36_n S.moellendorffii TKL : IRAK : LRR36 LRR36_n
MLK-Un_ac S.moellendorffii TKL : MLK : MLK-Unclassified MLK-Un_ac
MLKx_m S.moellendorffii TKL : MLK : MLKx MLKx_m
MLKx_n S.moellendorffii TKL : MLK : MLKx MLKx_n
MLKx_q S.moellendorffii TKL : MLK : MLKx MLKx_q