Protein (view, download) , Domain (view, download)
19713_Tthe   -----------------------------MQNKEVQKLSKEEIKDFLQSKQSYITSNQIQ
19714_Tthe   -----------------------------MQNKEVQKLSKEEIKDFLQSKQSQITSNQIQ
19716_Tthe   -----------------------------MQSKKDQKISEQEIKDFLQSKKSQITSSQIL
19717_Tthe   MTKYFVTSHPFMYNQTQMVRSIKKILVFIMQNKEIQKLSKEEIKGFLQSKQSQITSNQIQ
                       **.*: **:*::***.*****:* ***.**

19713_Tthe   QSINFLSQYGYLVVQLIDSGSFGVVMKAIDSSNSKRYVAIKIIIVTNADILKENIQEYQK
19714_Tthe   QSINFLSQYGYHVVQLIDSGSFGIVMKAIDSSNSKRYVAIKLIIVTNTEILKENIQEYQK
19716_Tthe   QSINFLSQYGYHVVQLIDSGSFGVIMKAFDSQNNKKFVAIKLIIVTNIDILKDNIQEYQK
19717_Tthe   QSINFLSQYGYHVVQLIDSGSFGIVMKAIDSSNSKRYVAIKLIIVTNNEILKENIQEYQK
        *********** ***********::***:**.*.*::****:***** :***:*******

19713_Tthe   CLLINHPNVIKSYQQLYDEDNECFFIISEFCQKGNLFNFFKQNDIKKEEIVEICTQIIEG
19714_Tthe   CLLINHPNVIKNYQQLYDEENECFFIITEFCQKGNLFNFFKQNNIKKEEIVEICAQIIEG
19716_Tthe   CLLINHPNVVKNYQQLYDQENECQFIITEFCQKGNLFNFFKQNNIKKEEIIEICSQIIEG
19717_Tthe   CLLINHPNVIKNYQQLYDEEDECFFIITEFCQKGNLFNFFKQNNIKKEEIVEICLQIFEG
        *********:*.******:::** ***:***************:******:*** **:**

19713_Tthe   VLAIHDKNIIHSDLKPQNILINDDDKIKICDLGMSKQLLGSKSHTISKGGSLDYMSPEQI
19714_Tthe   VLAIHDKNIIHSDLKPQNILINDDDKIKICDLGMSKQLLGSKSHTISKGGSLDYMSPEQI
19716_Tthe   LIAIHDKNIVHSDLKPQNILINNDDKIKICDLGMSKQLLGSQSQTISKGGSLDYMSPEQI
19717_Tthe   VLAIHDKNIVHGDLKPQNILINDDDKIKICDLGMSKQLLGSKSHTISKGGSLDYMSPEQI
        ::*******:*.**********:******************:*:****************

19713_Tthe   EGKLSKQSDIYSVGCIICFLCNINIFGLNMINIKKGIFPSIQENPCKELVNLAFQMMSVE
19714_Tthe   EGKISKQSDIYSVGCIICFLCNVNIFGLNMVNIKKGIFPPIQENCFKELVNLAFKMMSVE
19716_Tthe   EGKISKQSDIYSVGCIICFLCNINIFGLNLVNIKKGIFPSIQETSYKELVNLAFQMMSVE
19717_Tthe   EGNISKQSDIYSVGCIICFLCNVSIFGLNMVNIKNGIFPPIQENSFKELVNLAFKMMSVE
        **::******************:.*****::***:****.***. ********:*****

19713_Tthe   PKNRIHLQFCLDELKQFEKSNSDNQKG--QIVVKQFQNGDRYQGEMKEGKMNGKGIYFYS
19714_Tthe   PKNRIQLQDSLDQLKQFQKINSHNQKG--EIVVKQFQNGDRYEGEVKDGKMNGKGIYYYK
19716_Tthe   PKNRIQLQDCLDQLKLIKKSNSDNQKRKQEIIVKQFQNGDRYEGEMKNGKMNGKGIYYYR
19717_Tthe   PQNRIQLQDSLDQLKQFQKINSHNQKG--KIFVIQFQNGDRYEGEMKDGKMNGKGIYYYK
        *:***:** .**:** ::* **.***  :*.* ********:**:*:*********:*

19713_Tthe   EQKIIKKYEGDWVNDQKEGNGTLEYWNGDQYEGNFKNDQRSGKGILYFSEVNISKKYEGE
19714_Tthe   EDNIRKKYEGQWVNDKKDGFGILEYKSGNKYEGYFKNDCFNGKGIYYY------------
19716_Tthe   EQDSKKKYEG--------------------------------------------------
19717_Tthe   EDNIRMKYEGQWANSKKESFGILEYKNGDKYEGQFKDDLFNGKGIYYYNEGDCGMKYEGQ
        *:.  ****

19713_Tthe   WVNDKFEGFGILEFRDGNMYKGQFQNGSFNG-----------------------------
19714_Tthe   ------------------------------------------------------------
19716_Tthe   ------------------------------------------------------------
19717_Tthe   WANGKRNGFGILEFKNGDKYEGSFDNNLLNGKGIYYYNEGDNRKKYEGQRVNGKRNGFGI


19713_Tthe   ------------------------------------------------------------
19714_Tthe   ------------------------------------------------------------
19716_Tthe   ------------------------------------------------------------
19717_Tthe   LEFKNGNKYEGSFDNNLLNGKGIYYYYNESDCRKQYEGYWVNSKKEGFGILEYKNGDKYE


19713_Tthe   -----------------------------------------------------------E
19714_Tthe   ------------------------------------------------------------
19716_Tthe   ------------------------------------------------------------
19717_Tthe   GQFKDDLSNGKGIYYYNEGDCGMKYEGQWANGKRNGFGILEFKNGNKYEGSFDNNLLNGK


19713_Tthe   GIEY----------------------------LNGDKYEGNFKNGQRSGKGILYYSETSI
19714_Tthe   ------------------------------------------------------------
19716_Tthe   ------------------------------------------------------------
19717_Tthe   GIYYYYNESDCRKKYEGYWVNSKKEGFGILELKNGDKYEGQFKDDLSNGKGIYYFNKDDC


19713_Tthe   LKKYKGEWVNDKFEGFGILEFRNGDIYEGQFSNYIFNGKGIYFYSDNAFRKKYEGEWVND
19714_Tthe   -------------------------------------------YKEGDNKMKYEGQWVNN
19716_Tthe   ------------------------------------------------------------
19717_Tthe   EKKYEGQWANCKKNGFGILEFKNGDKYEGSFDNNLFNGKGIYYYNEGDYRKKYEGQWANN


19713_Tthe   KFEGFGILEFRNGDKYEGQFQNGSFNGKGKQY---------------------------L
19714_Tthe   QKDGFGILEYKSGNKYEGQFKNDDFNGK--------------------------------
19716_Tthe   ------------------------------------------------------------
19717_Tthe   NMNGFGILEFKNGDKYEGSFDNNLFNGKGIYYYNEGGCGKKYEGQWVNGKRNGFGIQEFK


19713_Tthe   NGDKYEGNFKNGQKSGNGILYYSEANTLKKYEGEWANDKFEGFGILEFRNGDMYEGQFQN
19714_Tthe   -----------------GIYYYKQGDNIKKYEGQWASNQKDGFGIMEYKNGNRYEGQFKN
19716_Tthe   ------------------------------------------------------------
19717_Tthe   NGDKYEGSFDNNLFNGKGIYYFNEGNCGKKYEGQWVNCKKEGFGILELKNGNKYEGSFDN


19713_Tthe   YIFNGKGIYFYSENDIRKKYEGYWVNDKKEGQGTLEYWNGDKYKGNFKNDQRSGQGILYY
19714_Tthe   GEFNGKGIFYYKEDDIKKSYDGLWVNDKQE------------------------------
19716_Tthe   ------------------------------------------------------------
19717_Tthe   DLFNGEGIYYYKEDNIRKKYEGQWTNSKKEGFGILEYKNGDKYEGQFKDDLSNGKGIYYY


19713_Tthe   NEANISKKYEGEWANDKFEGFGILEFRNGNKYEGQFQNGSFNGKGIEYL-----------
19714_Tthe   -------------------GFGILEYKNGTKYEGNFKNGKKNGKGIQLD-----------
19716_Tthe   ------------------------------------------------------------
19717_Tthe   NEGDNRKKYEGQWVNGKRNGFGILEFKNGDKYEGSFDNDLFNGKGIYYFNKDDCEKKYEG


19713_Tthe   ----------------NGDKYEGNFKNGQKIGKGILYYSETSILKKYEGEWVNDKFEGFG
19714_Tthe   -------------------------QNGQ----------------KLNGEWIDDKFQ---
19716_Tthe   ------------------------------------------------------------
19717_Tthe   QWANCKRNGFGILEFKNGDKYEGQFDNNLFNGKGIYYFNEGDYRKKYEGQWANGKRNGFG


19713_Tthe   ILEYRKGDMYEGQFQNGSFNGKGIYFYSENDIRKKYEGYWVKGKKEGKGTLEYWNGDKYE
19714_Tthe   ------------------------------------------------------------
19716_Tthe   ------------------------------------------------------------
19717_Tthe   ILEFKNGDKYEGSFKNGDFNGKGIYYYNEGDNRKKYEGQWAKDKKEGFGILEYKNGGKYE


19713_Tthe   GNFKNDEIS---------------------------------------------------
19714_Tthe   ------------------------------------------------------------
19716_Tthe   ------------------------------------------------------------
19717_Tthe   GSFKNDNFNGKGIYYFNEGDKRKKYEGQWANDKQEGFGILEYKNGTKYEGYFKNGKKIGK


19713_Tthe   ---------GK
19714_Tthe   ---------TN
19716_Tthe   ----------E
19717_Tthe   QAQVVKHKHSN
             :