Protein (view, download) , Domain (view, download)
F39F10.3_Cele  YTLEKLLGKGMYGEVHLCKDDRNNEARVAKLILKEHNGIRDKSWAHETLALNAVAGVNGV
F39F10.2_Cele  YTLGKVLGRGSFGSVQLAQDKRSNEMRVMKLIRKERDGHRDETWRRETFTLTALSDVSGV
F22F1.2_Cele  YILEKKLGEGSYGDVYFCRDERNNKWSVIKLIHKEINGVRDETWRRETFALTALAEVRGI
        * * * **.* :*.* :.:*.*.*: * *** ** :* **::* :**::*.*:: * *:

F39F10.3_Cele  PRMFATGSTDYHNWIVMDLLSDDLEVIICRNENKKFAKATGYQILWQVVKILKDIHSKGI
F39F10.2_Cele  TKMFEYGSTETHNWIVMEQLSDDLITIVRRNETKMFSKPTSYQIMWQLVKILQDIHAIGI
F22F1.2_Cele  SRMYDYGATDIHNYIVMEPLLDDLTNIARRNGIKGFSKSTGFHILWQLVKILQDVHSFGI
        .:*: *:*: **:***: * *** * ** * *:*.*.::*:**:****:*:*: **

F39F10.3_Cele  VHGDIKPNNLMVSHSSNMFQLVLVDFGCARRFKDVNGNRTPPAPYPSNCIKGLHIPPHSA
F39F10.2_Cele  VHTDIKADNLMVSYKNRVRKLVLVDYGLSCWFKDHNQNRTPPAPFDNRCMHLIHTPAKTA
F22F1.2_Cele  AHGDIKADNLMISGSNKTFMLSLVDFGLSRSFKDHNGNRTPPIPFPSGCINLIHTPARTA
        .* ***.:***:* ...  * ***:* : *** * ***** *: . *:: :* *.::*

F39F10.3_Cele  LGMPHMEAEDIMQVAYLSCLLRQYAPWKDDDEFKMTRKKMSLALNPEKFLEEHQDLLPVI
F39F10.2_Cele  TGHPHMEAEDLVQVAYLSCSLHQFMPWKDVEAPKMTKMKKKFAKNPKKYLGNHQDLKPII
F22F1.2_Cele  NGKPHMEAEDLMQVAYLACICRKLAPWEDIDGHKMTKLKKAFAEKPKKFLGEHQDLKPII
         * *******::*****:* :: **:* : ***: * :* :*:*:* :**** *:*

F39F10.3_Cele  KLLAAQKHYAEPDYIAILDL----L
F39F10.2_Cele  KMLVKQKHGVEPDYEGILDLLQDMF
F22F1.2_Cele  KIIAKQKHGKEPNYKEIMDL----L
        *::. *** **:* *:**  :